Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 196

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8274/01.01.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 196

 

 

§ 196

Perusopetuksen johtajan (vakanssinumero 949125) vakinainen täyttäminen suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikössä, työavain 03-908-21

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kauppinen Ronja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus valitsee kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikössä perusopetuksen johtajan vakinaiseen virkaan (vakanssinumero 949125) Juha Nurmen ehdolla, että virkaan valittu toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.8.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

 

 

Käsittely 

Alaviiri poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

(HallL 28 § 1 mom. 7-kohta).

 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan 19.4.2021, että sivistystoimen (kasvun ja oppimisen toimialan) kahden uuden tulosyksikköjohtajan virat täytettäisiin ensisijaisesti kohdennetulla kiinnostuksen osoitusmenettelyllä. Perusopetuksen johtajan virka on ollut haettavana 12.5.2021 - 18.5.2021 (klo 15.45 saakka).

 

Täyttämismenettely kiinnostuksen osoitusmenettelyllä perustuu lakiin kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) ja Espoon kaupungin hallintosääntöön. Laissa mainittua johtosääntöä ei enää kunnissa ole. Peruste on Espoon hallintosäännössä.

 

Lain kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) 2 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön IV luvun 6 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleen järjestelyjen vuoksi.

 

Hakuilmoitus Kuntarekry-järjestelmässä jaettiin sähköpostijakelulla kiinnostuksen osoittamiseen oikeutetulle kohderyhmälle, johon kuuluvien henkilöiden palvelussuhdetta koskee uudelleen järjestelyt tulevan organisaatiomuutoksen vuoksi.

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, toiminnan ja henkilöstön johtamisosaamista, vahvaa talousosaamista, tuloshakuisuutta, strategista ja tavoitehakuista ajattelua, kokemusta vaativista johtotehtävistä, näkemystä perusopetuksen kehittämisestä ja johtamisesta, perusopetuksen tukitoimintojen erinomaista tuntemusta, kykyä toimia yhteistyössä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa sekä erinomaista osaamista lautakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lisäksi edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävä ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tehtävässä arvostetaan kykyä johtaa henkilöstöä innostavasti ja arvostavasti yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, muutoksen johtamisen taitoa, kykyä kehittää digitaalisuuden hyödyntämistä niin oppimisen kuin hallinnon tukemisessa, ratkaisukeskeisyyttä sekä valmentavaa johtamisotetta.

 

Viran tehtäväkohtainen palkka on 7537,58 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tehtävässä voidaan maksaa työkokemuslisää.

 

Valinta perustuu hakijoiden kelpoisuuden arviointiin sekä hakijoiden haastatteluihin. Arvioinnissa on otettu huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä Suomen perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

 

Virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä kaksi henkilöä. Hakijayhteenveto (rekrytoinnin loppuraportti) on liitteenä.

 

Haun asiakirjat (hakuilmoitus, hakemukset ja hakijoiden vertailu) ovat luettavissa kokouksen asiakirjoissa.

 

Haastattelukierroksen tekivät sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho, henkilöstöpäällikkö Marjo Sotala-Solovjew, palvelussuhdepäällikkö Pia Kauppinen sekä rekrytointiasiantuntija Ronja Kauppinen. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat kaksi hakijaa: Nurmi Juha sekä Salonen Ilpo.

 

Hakijoiden arviointi

Hakijat arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella:

- hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon (kumpikin hakijoista ansioituneita tällä osa-alueella)

- toiminnan ja henkilöstön johtamisosaaminen (Nurmi ansioitunein tällä osa-alueella)

- vahva talousosaaminen (Nurmi ansioitunein tällä osa-alueella)

- tuloshakuisuus, strateginen ja tavoitehakuinen ajattelu (Nurmi osoitti parempaa strategista näkemystä)

- kokemus vaativista johtotehtävistä, näkemys perusopetuksen kehittämisestä ja johtamisesta (Nurmi ansioitunein tällä osa-alueella)

- perusopetuksen tukitoimintojen erinomainen tuntemus (Nurmella kokonaisuuden parempi hallinta)

- kyky toimia yhteistyössä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa (Nurmi ansioitunein tällä osa-alueella)

- erinomainen osaaminen lautakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön (Nurmi ansioitunein tällä osa-alueella)

- erinomainen suomen kielen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito

- sujuva englannin kielen taito (kielitaidollisesti kumpikin ansioituneita)

- kyky johtaa henkilöstöä innostavasti ja arvostavasti yhteisen päämäärän saavuttamiseksi (Nurmi ansioitunein tällä osa-alueella)

- muutoksen johtamisen taito (Nurmi hahmotti paremmin edessä olevat muutokset ja oli paremmin valmistautunut muutoksen johtamiseen)

- kyky kehittää digitaalisuuden hyödyntämistä niin oppimisen kuin hallinnon tukemisessa

- ratkaisukeskeisyys (Nurmi tunsi paremmin keskeiset digitaaliset ohjausvälineet ja kykeni visioimaan muutosta)

- valmentava johtamisote (Nurmi ansioitunein tällä osa-alueella)

 

Arvioitaessa hakijoita hakemusten sekä haastattelujen perusteella soveltuu Juha Nurmi hakijoista parhaiten virkaan.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format