Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 195

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8273/01.01.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 195

 

 

§ 195

Toisen asteen koulutuksen johtajan (vakanssinumero 949126) vakinainen täyttäminen suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikössä, työavain 03-906-21

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kauppinen Ronja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus valitsee kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikössä toisen asteen koulutuksen johtajan vakinaiseen virkaan (vakanssinumero 949126) Tapio Erman ehdolla, että virkaan valittu toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.8.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan 19.4.2021, että sivistystoimen (kasvun ja oppimisen toimialan) kahden uuden tulosyksikköjohtajan virat täytettäisiin ensisijaisesti kohdennetulla kiinnostuksen osoitusmenettelyllä. Toisen asteen koulutuksen johtajan virka on ollut haettavana 12.5.2021 - 18.5.2021 (klo 15.45 saakka).

 

Täyttämismenettely kiinnostuksen osoitusmenettelyllä perustuu lakiin kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) ja Espoon kaupungin hallintosääntöön. Laissa mainittua johtosääntöä ei enää kunnissa ole. Peruste on Espoon hallintosäännössä.

 

Lain kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) 2 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Espoon kaupungin hallintosäännön IV luvun 6 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleen järjestelyjen vuoksi.

 

Hakuilmoitus Kuntarekry-järjestelmässä jaettiin sähköpostijakelulla kiinnostuksen osoittamiseen oikeutetulle kohderyhmälle, johon kuuluvien henkilöiden palvelussuhdetta koskee uudelleen järjestelyt tulevan organisaatiomuutoksen vuoksi.

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, hyvää perehtyneisyyttä lukion uusimpiin opetussuunnitelman perusteisiin, hyvää perehtyneisyyttä perusopetuksen jälkeiseen oppivelvollisuusuudistukseen, toiminnan ja henkilöstön johtamisosaamista, vahvaa talousosaamista, tuloshakuisuutta, strategista ja tavoitehakuista ajattelua, kokemusta vaativista johtotehtävistä sekä näkemystä toisen asteen koulutuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Lisäksi tehtävä edellyttää kykyä toimia yhteistyössä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa, erinomaista osaamista lautakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön, erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa. Tehtävässä arvostetaan muutoksen johtamisen taitoa, ratkaisukeskeisyyttä sekä valmentavaa johtamisotetta.

 

Viran tehtäväkohtainen palkka on 7537,58 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tehtävässä voidaan maksaa työkokemuslisää.

 

Valinta perustuu hakijan kelpoisuuden arviointiin sekä hakijan haastatteluun. Arvioinnissa on otettu huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä Suomen perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

 

Virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä yksi henkilö. Rekrytoinnin loppuraportti on liitteenä.

 

Haun asiakirjat (hakuilmoitus, hakemus ja hakemuksen yhteenveto) ovat luettavissa kokouksen asiakirjoissa.

 

Haastattelukierroksen tekivät sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho, henkilöstöpäällikkö Marjo Sotala-Solovjew, palvelussuhdepäällikkö Pia Kauppinen sekä rekrytointiasiantuntija Ronja Kauppinen. Haastatteluun kutsuttiin Erma Tapio.

  

  Hakijan arviointi

  Hakijaa arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella:

- hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon (Erma ansioitunut tällä osa-alueella)

  - hyvä perehtyneisyys lukion uusimpiin opetussuunnitelman perusteisiin (Erma ansioitunut tällä osa-alueella)

- hyvä perehtyneisyys perusopetuksen jälkeiseen oppivelvollisuusuudistukseen (Erma ansioitunut tällä osa-alueella)

  - toiminnan ja henkilöstön johtamisosaaminen (Ermalla vahvaa osaamista tällä osa-alueella)

  - vahva talousosaaminen (Erma ansioitunut tällä osa-alueella)

  - tuloshakuisuus, strateginen ja tavoitehakuinen ajattelu (Erma ansioitunut tällä osa-alueella)

- kokemus vaativista johtotehtävistä sekä näkemys toisen asteen koulutuksen kehittämisestä ja johtamisesta (Ermalla vankkaa näyttöä toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikön roolissa tällä alueella)

  - kyky toimia yhteistyössä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa (Erma ansioitunut tällä osa-alueella)

  - erinomainen osaaminen lautakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön (Erma ansioitunut tällä osa-alueella)

  - erinomainen suomen kielen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito (Ermalla vahvaa osaamista tällä osa-alueella)

  - sujuva englannin kielen taito (Ermalla vahvaa osaamista tällä osa-alueella)

  - muutoksen johtamisen taito (Erma ansioitunut tällä osa-alueella)

  - ratkaisukeskeisyys

  - valmentava johtamisote

 

Arvioitaessa hakijaa hakemuksen sekä haastattelun perusteella soveltuu Tapio Erma virkaan.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format