Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 125

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


2291/02.05.01/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 125

 

 

§ 125

Suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon tilapäinen muutos lukuvuodelle 2021-2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Silvennoinen Mari Susanna

Lakovaara Leena

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että Kaitaan koulun tuntijako voi ylittää 7.vuosiluokalle säädetyn minimituntimäärän 0,5 vuosiviikkotunnilla 7.vuosiluokan oppilailla lukuvuonna 2021-2022.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön 12.5.2021 myöntämää valtion erityisavustusta 600 000 euroa pilottitoimintaan valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön mallin kehittämiseksi. Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Toimintamallin tavoitteena on tukea oppilaita, huoltajia sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevissä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä. Toimintatapoja ja malleja kehitetään pilottihankkeissa. Tavoitteena on toimintamallin vakiinnuttaminen valtakunnallisesti ja paikallisesti. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi avustusta saaneiden pilottihankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta. Suomenkielisen opetuksen sitouttavan kouluyhteisön toiminnassa hyödynnetään Espoossa käynnistettyä Koukku-toimintaa koulua käymättömien oppilaiden kiinnittämiseksi takaisin kouluyhteisöönsä.

 

Espoon kaupungin pilottiin liittyviä malleja ja toimintatapoja suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan suomenkielisen opetuksen ja ruotsinkielisen sivistystoimen tulosyksiköiden yhteistyössä. Valtion erityisavustuksella voidaan toteuttaa yhtä sitouttavan kouluyhteisötyön pilottimallia oman opettajan johdolla pidettävällä ryhmätunnilla. Oman opettajan pitämällä tunne- ja vuorovaikutustaidon opinnoissa keskitytään oppilaiden ryhmäytymiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn toimiin. Vuosiluokalle säädetyn tuntimäärän ylittämiseen tarvitaan pilottitoiminnassa Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös.

 

Suomenkielisessä opetuksessa oman opettajan johdolla pidettävää ryhmätuntia pilotoidaan Kaitaan koulun 7.luokan oppilailla lukuvuonna 2021-2022. Kaitaan koulussa opiskelee lukuvuoden 2021-2022 aikana 76 oppilasta vuosiluokalla 7. Kaitaan koulun 7.luokan oppilaille suunnattu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opinnot toteutetaan valinnaisena aineena kaikille oppilaille. Tunne- ja vuorovaikutustunti lisää oppilaan opetusta 0,5 vuosiviikkotuntia lukuvuonna 2021-2022. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opintojen tavoitteet ja sisällöt määritellään ennen lukuvuoden alkua yhdessä Kaitaan koulun 7.luokan opettajien kanssa. Pilotin aikana kehitetään Kaitaan koulun opettajien ja sitouttavan kouluyhteisötyön paikallisen ja valtakunnallisen verkoston kanssa tunne- ja vuorovaikutusopintojen sisältöjä. Pilottitoiminnan aikana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opinnot valinnaisena aineena arvioidaan sanallisena arviointina.

 

Vaikutukset

 

Oppilaat

Kaitaan koulun 7.luokan oppilaiden vuosiviikkotuntimäärä lisääntyy 0,5 tunnilla lukuvuonna 2021-2022. Tuntimäärän lisäys toteutetaan oman opettajan johdolla pidettävään ryhmäyttämiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin kehittämiseen.

 

Kustannusvaikutukset

Oman opettajan pitämän valinnaisen aineen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, taloudelliset vaikutukset ovat 2 050 euroa/oppitunti/lukuvuosi. Tällä tavalla laskien pilottitoiminnan aiheuttamat oppituntikustannukset olisivat Kaitaan koulussa lukuvuonna 2021-2022 8 200 euroa. Valtion erityisavustus kattaa näistä kuluista 80 % ja koulun omavastuuosuudeksi jää 20 % kustannuksista.

 

Tuntijako ja valinnaisuus

Pilottitoiminnan kokeilu edellyttää, että Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksellä poiketaan Kaitaan koulun 7.luokkien tuntijaosta. Pilottitoiminta lisää 7.vuosiluokan oppilaiden tuntimäärää 0,5 tuntia viikossa oppilaille suunnatulla valinnaisella aineella, tunne- ja vuorovaikutustaidot.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format