Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 126

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

2202/12.01.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 126

 

 

§ 126

Yrittäjyyskasvatus Espoon suomenkielisessä perusopetuksessa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Honkanen Piritta

Heino Elli-Noora
Plosila Riina
Yli-Luoma Emmi
Kilpeläinen Anna

 Lippo Asko

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun toimenpide-esityksen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 10.03.2021 § 62 pyytänyt valmistelemaan toimenpide-ehdotuksen, jolla yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan espoolaisissa kouluissa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että espoolaisissa kouluissa lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyyskasvatuksen merkitys elämänhallintaan, yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintatapaan korostuu tulevaisuudessa, kun työelämän muutos ja -vaatimukset edellyttävät yksilön herkkyyttä sopeutua ympäristön muutoksiin. Lautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyötä espoolaisten yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten, kuten Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa tiivistetään.

 

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan osan perusopetusta

 

Yrittäjyyskasvatuksen osalta opetussuunnitelman perusteissa todetaan työelämän ja yhteiskunnankin olevan globalisaation sekä muiden vastaavien ilmiöiden seurauksena jatkuvassa muutoksessa. Työn vaatimusten ennakointi onkin aiempaa vaikeampaa ja tästäkin syystä on perusteltua välittää opetuksessa oppilaille myös yrittäjämäistä, aktiivista ja itsestään vastuuta ottavaa asennetta suhteessa työhön. Oppilaille välitetään kokemuksia, jotka oivalluttavat työn ja yritteliäisyyden merkitykseen kehittymiselle sekä ohjaavat ottamaan vastuuta yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Samalla kannustetaan sisukkuuteen minkä tahansa käsillä olevan työn loppuunsaattamisessa sekä oman työn saavutusten arvostamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa 2017 julkaisemien Koulutuksen yrittäjyyslinjausten mukaan yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Linjauksissa korostetaan kouluasteiden ja -alojen välistä yhteistyötä.

 

Perusopetuksen osalta yrittäjyyskasvatus on paitsi asennekasvatusta myös konkreettisia toteutuksia. Näistä teemakokonaisuuksista ytimessä on TAT'n kanssa useamman vuoden ajan toteutettu Espoon yrityskylä-konsepti. Kaikki espoolaiset kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset käyvät joka vuosi suorittamassa pelillisen kokonaisuuden, jossa harjoitellaan yhteiskunnan toimintaa ja miten yritystoiminta liittyy näihin mekanismeihin. Yrityskylän pelipäivän aikana oppilaat konkreettisesti pääsevät kokemaan kuinka erilaiset yhteiskunnalliset toimijat vaikuttavat toisiinsa muodostaen toimivan kokonaisuuden.

 

Espoossa tehdään Nuori Yrittäjä ry:n kanssa hyvää yhteistyötä. NY-ohjelmia on käytetty tänä lukuvuonna (2020 - 2021) 24 eri Espoon koulussa. Espoo on ollut vahva Pikkuyrittäjät kaupunki, esim. Laajalahden koulun 300 oppilaasta peräti 30 % valitsi ohjelman tänä keväänä.  

Perusopetuksessa osallistutaan Nuori yrittäjyys ja kehittämiskeskus Opinkirjon Yritys hyvä kilpailuun myös tulevina lukuvuosina. Kehittämiskeskus Opinkirjon kilpailuun on kuluvana lukuvuonna osallistunut kolme ylä- tai yhtenäiskoulua, joista mainittakoon Olarin koulun yhdeksäsluokkalaisten voitto omassa sarjassaan sekä Karakallion koulun kaksi voittajajoukkuetta 3-sarjassa sekä yksi kunniamaininta.

 

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa

 

Espoon kaupunki ja sen keskeiset koulutuskumppanit ovat koonneet yhteiselle Espoon Yrittäjyyskasvatuspolulle yrittäjyyden kokeilumahdollisuuksia koulutusasteittain niin, että myös yksittäisen koulutuksenjärjestäjän yrittäjyyskasvatustarjonta on mahdollista löytää helposti.

 

Elämässä tarvittavia asioita ja tulevaisuuden taitoja opitaan sujuvalla oppimispolulla, joka johtaa kouluasteelta toiselle ja työelämään. Yrittäjyyden oppimisessa tärkeää on itse tekemällä kokeileminen. Tässä epäonnistumisetkin ovat oppimisen paikkoja.

 

Yrittäjyyskasvatuspolulla pääsee tutustumaan eri ikäkausien kuvauksista oppilaitosten tarjontaan. (https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Oppiva_Espoo/Espoon_Yrittajyyskasvatuspolku(118057))

 

Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan jatkossa yhdessä Espoon kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa

 

Espoossa on alkanut tänä keväänä 1.3.2021 työllisuuden kuntakokeilu, jossa nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä pyritään tukemaan. Osana tätä projektia Espoon prosesseja kehitetään yhteistyössä eri toimialojen ja yksiköiden kanssa.

 

Osana toimintaa nuorille kehitetty uusi Zobs-keikkatyöpankki on tarkoitettu 14-29-vuotiaille espoolaisille nuorille, joilla on vasta vähän tai ei lainkaan työkokemusta. Luomalla oman profiilin Zobsiin pääset hakemaan sinua kiinnostavia työtehtäviä. Keikkoja alustalla tarjoavat Espoon kaupungin eri yksiköt, järjestöt ja seurat. Nuori ei tarvitse aikaisempaa työkokemusta tai tutkintoja - keikkapankki on mahdollisuus päästä alkuun omalla työpolullasi. Keikkatöistä saa palkkaa 10 euroa/tunti. Kun nuori tekee profiilin Zobsiin, hän rekisteröityy FREE! Kevytyrittäjä -palveluun, (https://free.fi/) jonka kautta palkkio tulee tilille automaattisesti. Keikkatyöt löytyvät Zobs-palvelusta. Tietoa kesätöistä ja yrittäjyydestä jaetaan oppilaille koulujen kautta.

 

Toimenpiteet yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyystaitojen vahvistamiseen

 

Yhtenä Nuoret työhön -toiminnan tavoitteena on Taitotakuu, jossa pyritään takaamaan nuorille perustaidot liittyen työnhaku- ja työelämätaitoihin, yrittäjyystaitoihin, arkitaitoihin, digitaitoihin ja taloustaitoihin. Yhteistyön tiivistäminen Nuori Yrittäjä ry:n kanssa on osa suunnitelmaa ja yhteinen kokoontuminen on suunnitelmissa vielä kesän alkuun tai heti alkusyksyyn. Myös tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä tullaan oppilaille tarjoamaan osana kuntakokeilua. Tavoitteena on Business Espoo yritysyhteistyön systematisointi ja kytkeä siihen mukaan nuoret myös laajasti. Työn suunnittelu on käynnistynyt. Opetustoimi on mukana projektin työryhmissä ja ohjausryhmässä.

 

Uusi oppivelvollisuuslaki astuu voimaan 1.8. ja tähän liittyen vahvistetaan nuorille tarjottavaa henkilökohtaista ja tehostettua ohjausta. Espoo on saanut hankerahoituksen oppilaanohjauksen kehittämishankkeeseen, jossa oppilaanohjausta kehitetään vastaamaan uuden oppivelvollisuuslain asettamia vaatimuksia. Hanke toteutetaan ruotsinkielisten opetuspalveluiden ja kaupungin eri toimijoiden kanssa ja se kestää lukuvuoden 2021-2022 loppuun. Hankkeessa palkataan perusopetukseen neljä alueellista ohjauksen koordinaattoria, jotka kehittävät tehostetun ohjauksen malleja ja vahvistavat työelämäyhteistyötä osana opetusta. Koordinaattorit tekevät vahvaa yhteystyötä työllisyyden kuntakokeilun toimijoiden kanssa.  Työelämätaidot ja yrittäjyys ovat opetussuunnitelmassa mainittu laaja-alaisen osaamisen taito, joita opetetaan oppiaineen tavoitteissa kuvatulla tavalla ja myös ohjaus kuuluu jokaisen oppiaineen tavoitteisiin. Hankkeessa pyritään vahvistamaan koko koulu ohjaa -periaatetta.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format