Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 130

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8370/12.01.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 130

 

 

§ 130

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman tarkistaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Erma Tapio

Plosila Riina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

 

Päätösehdotus Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Erma Tapio

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1. hyväksyy Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman lukua 5.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät koskevat muutokset liitteen mukaisesti

2. hyväksyy Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman täydennyksen ruotsin kielen B3-oppimäärän opintojaksoilla liitteen mukaisesti.

3. hyväksyy muutokset opetussuunnitelman lukuun 6.22 Temaattiset opinnot selostuksessa kuvatulla tavalla
oikeuttaa tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan.

4. Opetussuunnitelman muutokset otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset 

 

Opetushallituksen määräyksen 7.11.2019 (OPH-2263-2019) mukaisesti koulutuksen järjestäjän tulee lukiolain 12 §:n mukaisesti hyväksyä lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma. Espoossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy kaupunkitasoisen opetussuunnitelman ja lukioiden johtokunnat lukiokohtaiset opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 

 

Valmistelu 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 16.9.2020 § 147 suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman. Lukiot ovat laatineet lukiokohtaisia opetussuunnitelmia tämän lukuvuoden aikana ja tässä valmistelutyössä on noussut esiin muutamia muutostarpeita Espoon kuntatasoiseen opetussuunnitelman sisältöön. Muutosehdotukset on koottu lukioista ja käsitelty LOPS-ohjausryhmässä.

 

  1. Opetussuunnitelman lukua 5.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät esitetään muutettavan liitteen mukaisesti niin, että lukio voi itse päättää annetaanko lukiokohtaisesta valinnaisesta opintojaksosta suoritusmerkintä vai numeroarvosana. Lukio kuvaa lukiokohtaisten valinnaisten opintojaksojen arvioinnin omassa opetussuunnitelmassaan. Muutos on tarpeellinen erityisesti valtakunnallisen erityistehtävän saaneissa lukioissa, joissa tarjotaan erityistehtävään liittyviä lukiokohtaisia opintojaksoja. Muutos voi myös kasvattaa kiinnostusta joihinkin lukiokohtaisiin valinnaisiin opintojaksoihin ja niiden suorittamiseen. Muutokset on liitteessä merkitty punaisella, kursiivilla ja yliviivauksin.

 

  1. Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa on linjattu, että Espoon lukiot tarjoavat myös mahdollisuuden aloittaa ruotsin kielen B3-oppimäärän opinnot lukiossa. Opiskelijalle, joka on vapautettu lukiolain 29 §:n perusteella toisen kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan järjestää toisen kotimaisen kielen opetusta B3-kielenä. (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 13 § 2 mom.). Pakollisista ja?valtakunnallisista?valinnaisista opinnoista on muodostettu Espoon?kuntatasoiset opintokokonaisuudet.?

Opintojaksojen sisältämien moduulien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on asetettu valtakunnallisesti. Ruotsin B3-oppimäärän opintojaksoja ei oltu kuntatasolla muodostettu ja tästä syystä on tarpeen täydentää opetussuunnitelmaa ruotsin kielen B3-oppimäärän opintojaksoilla liitteen mukaisesti.

 

  1. Espoon kuntatasoisessa opetussuunnitelman luvussa 6.22 Temaattiset opinnot lukee, että Espoon lukioissa tarjotaan temaattisina opintoina Johdatus lukio-opiskeluun -opintojaksoa sekä kestävän kehityksen opintoja. Opintojaksojen suunnittelun aikana nimiä haluttiin muotoilla ja opetussuunnitelman lukua 6.22 Temaattiset opinnot esitetään tarkennettavaksi vastaamaan uusia opintojaksojen nimiä seuraavasti:

Espoossa yhteisinä temaattisina opintoina lukioissa tarjotaan Kohti lukio opintoja -opintojaksoa sekä Kestävä tulevaisuus -opintojaksoa.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format