Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Protokoll 08.06.2021/Paragraf 100

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

6725/10.03.00/2021

 

 

 

Rakennuslautakunta 08.06.2021 § 100

 

 

§ 100

Asetetun uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi ja uuden uhkasakon asettaminen kiinteistön siistimiseksi, kiinteistö 49-54-153-1, Kirkkonummentie 28b

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mäntymaa Eemi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Timo Pasi

 

Rakennuslautakunta päättää:

1. tuomita maksettavaksi rakennuslautakunnan päätöksessä 19.1.2017 § 8 -------------------------------------:lle asetetun neljän tuhannen (4 000) euron suuruisen uhkasakon kiinteistön ----------- siistimiseksi,

2. velvoittaa -------------------------------------:n poistamaan kiinteistöltä ----------- siellä varastoitavat työmaakontit, muottielementit, puutavarat, vanerilevyt, harjateräkset, teräsverkot, eristelevyt, tiilet, betonilaatat sekä rakennustelineen osat 17.9.2021 mennessä,

3. asettaa kohdan 2 päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi -------------------------------------:lle kahdeksan tuhannen (8 000) euron suuruisen uhkasakon

4. veloittaa -------------------------------------:ltä päätöksestä hyväksytyn rakennusvalvontataksan mukaisen kuudensadan (600) euron suuruisen maksun,

5. että, asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten.

Päätöksen 2 kohdan tavarat on osoitettu päätöksen kuvaliitteissä.

Rakennuslautakunta voi tuomita 3 kohdassa asetetut uhkasakot maksettavaksi, ellei 2 kohdan päävelvoitetta ole noudatettu määräaikaan mennessä.

Perustelut

Rakennuslautakunnan päätöksessä 19.1.2017 § 5 asetetun uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

Rakennuslautakunta on 17.11.2015 § 172 päättänyt muun ohella velvoittaa -------------------------------------:n poistamaan kiinteistöllä------------ varastoitavat työmaakontit, muottielementit, puutavarat, vanerilevyt, harjateräkset, teräsverkot, eristelevyt, tiilet, betonilaatat sekä rakennustelineen osat 31.3.2016 mennessä.

Päävelvoitteen tehosteeksi on asetettu 4 000 euron uhkasakko. Rakennuslautakunta asetti uuden määräajan rakennuslautakunnan päätöksessä 17.11.2015 § 172 asetetulle päävelvoitteelle siten, että päätöksessä mainitut tavarat tulee poistaa kiinteistöltä kolmen kuukauden kuluessa rakennuslautakunnan päätöksen 19.1.2017 § 8 tiedoksisaannista. Päätöksessä on todettu, että muilta osin rakennuslautakunnan päätös 17.11.2015 § 172 pysytetään voimassa.

Velvoitettu on valittanut rakennuslautakunnan molemmista rakennuslautakunnan päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta velvoitetun valituksen myöhässä saapuneena päätöksen 17.11.2015 § 172 osalta. Päätöksen 19.1.2017 § 8 osalta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pidensi velvoitteen täyttämiselle asetettua määräaikaa päättymään 20.9.2018. Velvoitettu haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka hylkäsi valituslupahakemuksen päätöksellään 19.9.2019. Velvoitteen ja uhkasakon asettamispäätös on siten lainvoimainen.

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut velvoitettua asetetun uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi ja uuden velvoitteen ja sen tehosteeksi asetettavan uhkasakon asettamisesta 06.11.2019 ja 10.11.2020 päivätyillä ja saantitodistuksin varustetuilla selityspyynnöillä. Aiempi selityspyyntökirje on annettu tiedoksi todisteellisesti 27.1.2020 ja myöhempi selityspyyntökirje 20.4.2021 haastemiehen toimesta.

Kiinteistöllä 7.4.2021 tehdyllä tarkastuksella havainnoitiin, että asetetun velvoitteen mukaisiin toimiin ei ollut ryhdytty. Tämän vuoksi asetettu uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.


Velvoite kiinteistön siistimiseksi ja sen tehosteeksi asetettava uhkasakko

Kiinteistöllä ----------- varastoidaan edelleen työmaakontteja, muottielementtejä, puutavaraa, vanerilevyjä, harjateräksiä, teräsverkkoja, eristelevyjä, tiiliä, betonilaattoja sekä
rakennustelineen osia. Kyseessä olevan kaltainen pitkäaikainen ja laaja tavaroiden ulkosäilytys aiheuttaa häiriötä ja rumentaa ympäristöä.

Kiinteistöllä harjoitettava varastointi ja edellä mainitut rakennustarvikkeet (osoitettu liitteessä) on poistettava kiinteistöltä viimeistään 17.9.2021 mennessä. Määräyksen tehosteeksi asetetaan 8000 euron uhkasakko.

Velvoitetulla on kiinteistön ------------ omistajana oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitteita. Päävelvoitteiden täyttämiselle asetettu määräaika on kohtuullinen työn luonne ja laajuus huomioon ottaen. Uhkasakkojen suuruutta harkittaessa on otettu huomioon velvoitetun maksukyky, vaadittavien toimenpiteiden laatu ja laajuus sekä niiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset siten, että uhkasakon voidaan olettaa johtavan päävelvoitteen täyttämiseen.

Edellä mainittua laiminlyöntiä on olosuhteet huomioiden pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Sovellettavat säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

MRL 182 §:n 1 momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Säännöksen 2 momentin mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

MRL 186 §:n 1 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Säännöksen 2 momentin mukaan ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Maksu jatkuvan valvonnan toimenpiteistä

MRL 145 §:n 1 momentin mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan
tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 16 §:n 2 kohdan mukaan rakennuslautakunnan päätöksestä, jolla on asetettu päävelvoite ja hallintopakon uhka, peritään päätöstä kohden riippuen valmistelun ja käsittelyn työmäärästä 150 €/h, kuitenkin vähintään 600 € ja enintään 3000 €. Päätöksestä perittävä yhteensä 600 euron suuruinen maksu perustuu valvonta-asian valmistelusta ja käsittelystä aiheutuneeseen työmäärään ja kustannuksiin.

Ilmoitusvelvollisuus

Jos kiinteistö, sen osa tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja uhkasakosta ilmoitettava luovutuksensaajalle uhkasakkolain 18 §:n mukaisesti luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteellisesti. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava rakennuslautakunnalle kirjallisesti luovutuksensaajan nimi ja osoite.

Ilmoitus Maanmittauslaitokselle

Tästä päätöksestä ja sen mukaisesta kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta lähetetään ilmoitus Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 §, 169 §, 182 § ja 186 §
Uhkasakkolaki 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §, 13 §, 18-19 § ja 22 §
Hallintolaki 34 §
Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksa tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 16 § 1 momentti 2 kohta.

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus  Rakennuspaikka ja sen omistaja

---------------

---------------------

-------------

---------------------------------------

 

Velvoitettu

---------------------------------------

 

Toimenpide

Kiinteistön siistiminen ja varastoinnin lopettaminen

 

Asian selostus

Rakennuslautakunta on 17.11.2015 § 172 päättänyt muun ohella velvoittaa -------------------------------------:n poistamaan kiinteistöllä ------------------------- työmaakontit, muottielementit, puutavarat, vanerilevyt, harjateräkset, teräsverkot, eristelevyt, tiilet, betonilaatat sekä rakennustelineen osat 31.3.2016 mennessä.

 

Päävelvoitteen tehosteeksi on asetettu 4 000 euron uhkasakko. Rakennuslautakunta on päättänyt asettaa uuden määräajan rakennuslautakunnan päätöksessä 17.11.2015 § 172 asetetulle päävelvoitteelle siten, että päätöksessä mainitut tavarat tulee poistaa kiinteistöltä kolmen kuukauden kuluessa rakennuslautakunnan päätöksen 19.1.2017 § 8 tiedoksisaannista. Päätöksessä on todettu, että muilta osin rakennuslautakunnan päätös 17.11.2015 § 172 pysytetään voimassa.

 

Velvoitettu on valittanut rakennuslautakunnan päätöksestä 17.11.2015 § 172 Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta velvoitetun valituksen myöhässä saapuneena (16/0632/5, 7.7.2016). Lisäksi velvoitettu on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen rakennuslautakunnan päätöksestä 19.1.2017 § 8. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pidensi velvoitteen täyttämiselle asetettua määräaikaa päättymään 20.9.2018 (18/0429/5, 16.7.2018). Velvoitettu haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka hylkäsi valituslupahakemuksen (4065/1/18, 19.9.2019). Velvoitteen ja uhkasakon asettamispäätös on täten lainvoimainen.

 

Valvontatarkastajan tarkastuskäynnillä 7.4.2021 havainnoitiin, että velvoitteen mukaisiin toimiin ei ollut ryhdytty.

 

Asianosaisten kuuleminen ja selitys

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut velvoitettua asetetun uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi ja uuden velvoitteen ja sen tehosteeksi asetettavan uhkasakon asettamisesta 06.11.2019 ja 10.11.2020 päivätyillä ja saantitodistuksin varustetuilla selityspyynnöillä. Aiempi selityspyyntökirje on annettu tiedoksi todisteellisesti 27.1.2020 ja myöhempi selityspyyntökirje 20.4.2021 haastemiehen toimesta. Velvoitettu ei ole antanut vastinetta.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format