Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Protokoll 08.06.2021/Paragraf 102

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

7709/10.03.00/2021

 

 

 

 

 

 

§ 102

Oikaisuvaatimus, rakennuslupa 2021-466 Kiulutie 5b

 

Päätöspäivämäärä

8.6.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

16.6.2021 

Rakennuspaikka

49-41-37-12

Kiulutie 5b

KAUPUNGINKALLIO

02770 ESPOO

Pinta-ala 1200.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

ASUINRAKENNUKSEN TONTTI

Kaavanmukainen rakennusoikeus

300.0 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

107.0 k-m2

Hakija

Kippola Anna-Maija Eveliina
Kiulutie 5b as. 2
02770 ESPOO
Kippola Vesa Johannes
Kiulutie 5b as. 2
02770 ESPOO
 

Toimenpide

Yksiasuntoisen pientalon (1) ja autokatos/varaston (2) rakentaminen

Pääsuunnittelija:    Airas Janne rakennusmestari
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

1039296733

128.0

128.0

590.0

1

2

1039296744

32.0

11.0

40.0

1Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Tavanomainen

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3
 

Lausunnot

Naapurien kuuleminen 2 kpl

13.04.2021

.

Kaupunkimittausyksikkö

30.03.2021

Puoltava

Rajanaapurit Espoo

31.03.2021

Puoltava

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset 7 kpl

Valtakirja 3 kpl

Energiaselvitys ja -todistus

Energiatodistuksen liite

Hankekohtaiset suunnitteluperusteet

Katukorkeusilmoitus

Pintavesisuunnitelma

Selvitys naapurien kuulemisesta

Naapurin huomautus

Hakijan vastine

Selvitys rakennuspaikan pohjaolosuhteista

Vesijohto- ja viemärilausunto

Lisäselvitykset ja poikkeukset


Lupainsinöörin päätös
Lupainsinööri on 22.4.2021myöntänyt rakennusluvan 2021-466-A yksiasuntoisen pientalon ja autokatos/varaston rakentamiseen. Lupakäsittelyn yhteydessä on naapureita kuultu.

Oikaisuvaatimus
Naapuritontin 41-11-1 omistaja on tehnyt luvasta oikaisuvaatimuksen, joka on kokonaisuudessaan lupahakemuksen liitteenä.
Naapuri vaatii luvan kumoamista, koska asuinrakennus on sijoitettu 30-40 asteen kulmaan tontin edessä olevaan katuun nähden, eikä näin ollen ole asemakaavan mukainen. Rakennuksen suunnassa ei voi vedota naapuritontin 11 rakennuksen suuntaan, koska katu ei ole tonttien kohdalla saman suuntainen. Rakennuksen suunnassa ei voi vedota myöskään korkeuskäyriin, koska niitä ei tasoitetulla tontilla ole.

Hakijan vastine
Hakijan vastine on kokonaisuudessaan lupahakemuksen liitteenä. Hakija toteaa vastineessaan, että asemakaava sanoo rakennusten asettelusta seuraavaa: "Rakennuksen harjan tulee yleensä olla korkeuskäyrien tai viereisen kadun suuntainen". Hakijan mielestä rakennuksen asettelu täyttää kaavan määrittämät kriteerit. Kaavassa ei määrätä sijoittamaan rakennuksia naapurin esittämällä tavalla. Alueen rakennusten sijoittelu viereiseen katuun nähden on hyvin sekalainen. Katon harjan suunta vaihtelee, myös rakennusten asettelu katuun nähden on hyvin sekalainen. Hakija on liittänyt vastineeseen karttaotteen, josta näkee, että monet alueen rakennukset on sijoitettu katuun nähden hyvin summittaisesti. Tämä koskee myös asemakaavan voimaan tulon jälkeen rakennettuja rakennuksia.


Päätösehdotuksen perustelut
Asemakaavamääräyksen mukaan rakennuksen harjan tulee yleensä olla korkeuskäyrien tai viereisen kadun suuntainen. Määräys ei ole ehdoton vaan sitä voidaan pitää ohjeellisena. Pohjatutkimuksen pintavaaituskartan (luvan 2020-557-A liitteenä) mukaan korkeusero koko tontin alueella on noin 2,7 metriä. Asuinrakennus on likimäärin myös korkeuskäyrän suuntainen (kantakartta 2016). Asuinrakennuksen suunnan voidaan katsoa olevan asemakaavan mukainen

Rakennus on naapuritontin 11 asuinrakennuksen suuntainen. Tontille rakennettavien, Kiulutien varteen sijoittuvien autokatos/varastorakennusten harjansuunnat ovat Kiulutien suuntaiset. Tontin kaksi asuinrakennusta talousrakennuksineen ovat asemakaavan mukaisia ja niiden voidaan katsoa muodostavan yhtenäisen kokonaisuuden, joka soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan.

Lupahakemus täyttää luvan myöntämisen edellytykset asemakaava-alueella.

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
savupiippu- ja tulisijasuunnitelma
Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen erityissuunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 135 §

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Antti Mikkola, puh. 09 816 26625

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format