Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 15.02.2021/Paragraf 24

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


400/00.01.02/2021

 

 

 

Fullmäktige 15.02.2021 § 24

 

 

§ 24

Avslutning av de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2017-2021

 

Beredning och upplysningar:

Valve Jorma

Björksten Jenni
Laitala Pasi
Paananen Harri
Immonen Mari E
Hoverfält Päivi

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige

1
avslutar de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2017-2021

2
antecknar för kännedom de bifogade slutrapporterna för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen.

 

Behandling 

Tiina Elo lämnade understödd av Koponen m.fl. följande förslag till hemställan: 5.1

 

Fullmäktige hemställer att det förslag till Esbos modell för delaktighet som har beretts inom utvecklingsprogrammet Invånarna deltar tas i bruk och kopplas till den nya Berättelsen om Esbo.

 

Tiina Elo lämnade understödd av Koponen m.fl. följande förslag till hemställan: 5.2

 

Fullmäktige hemställer att de förtroendevaldas roll i ledningen och uppföljningen av stadens delaktighetsarbete förtydligas i samband med behandlingen av ledningssystemet och förvaltningsstadgan.

 

Helenius lämnade understödd av Laiho m.fl. följande förslag till hemställan:

 

Fullmäktige hemställer att Esbos ekonomiska situation beaktas ur en hållbar ekonomisk synvinkel i alla framtida teman i de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen och att utvecklingsprogrammen utvärderas utifrån den ekonomiska genomslagskraften.

 

Efter avslutad diskussion sammanfattade ordföranden de förslag som hade lämnats under diskussionen och konstaterade att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt.

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Tiina Elos hemställan 5.1 kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste rösta.

 

Ordföranden föreslog att de som understöder Tiina Elos förslag till hemställan 5.1 röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

 

Vid omröstningen godkände fullmäktige Tiina Elos förslag till hemställan 5.1 med 44 röster mot 7 och 22 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Ordföranden frågade om Tiina Elos förslag till hemställan 5.2 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Ordföranden frågade om Helenius förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste rösta.

 

Ordföranden föreslog att de som understöder Helenius förslag röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

 

Vid omröstningen godkände fullmäktige Helenius förslag med rösterna 40 mot 20 och 13 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Dessutom godkändes följande hemställningar:

Fullmäktige hemställer att det förslag till Esbos modell för delaktighet som har beretts inom utvecklingsprogrammet Invånarna deltar tas i bruk och kopplas till den nya Berättelsen om Esbo.

Fullmäktige hemställer att de förtroendevaldas roll i ledningen och uppföljningen av stadens delaktighetsarbete förtydligas i samband med behandlingen av ledningssystemet och förvaltningsstadgan.

Fullmäktige hemställer att Esbos ekonomiska situation beaktas ur en hållbar ekonomisk synvinkel i alla framtida teman i de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen och att utvecklingsprogrammen utvärderas utifrån den ekonomiska genomslagskraften.

 

 

Redogörelse 

 

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen utgör ett centralt hjälpmedel för att verkställa Berättelsen om Esbo. Med hjälp av utvecklingsprogrammen organiseras och styrs utvecklingsarbetet för att verkställa målen i Berättelsen om Esbo.

 

Under fullmäktigeperioden 2017-2021 har de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen varit:

-        Programmet Välmående Esbo

-        Programmet En inspirerande och livskraftig stad

-        Programmet En hållbar stad

-        Programmet Invånarna deltar

 

Programmens programmål godkändes av fullmäktige 16.10.2017 och programplanerna godkändes av stadsstyrelsen 12.2.2018 varefter genomförandet av programmen inleddes. Programmens styrgrupper bestod av förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

 

Programmen har genomförts i form av projekt och åtgärder i samarbete med partner och intressentgrupper. Resultaten har rapporterats halvårsvis till fullmäktige. Programmen har för sin del förverkligat FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable development goals, SDG).

 

Programmens genomförandeskede avslutades hösten 2020. Under ledning av styrgrupperna har det utarbetats programspecifika slutrapporter som beskriver uppnådda resultat, utvärderar framgångar samt presenterar idéer och synpunkter för den fortsatta utvecklingen inom programmens temaområden.

 

Nedan följer en kort beskrivning av programmens viktigaste resultat.

 

Programmet Välmående Esbo

 

Genom utvecklingsprogrammet Välmående Esbo främjades Esbobornas möjligheter att ta hand om sitt välbefinnande samt delta i och tillhöra en gemenskap. Programmets viktigaste resultat har varit att medvetenheten om betydelsen av psykiskt välbefinnande och kunskaperna om de resurser som stöder det har stigit till en ny nivå. Detta har genomförts genom att informera invånarna och personalen via flera kanaler, genom att ordna publikevenemang, genom att stärka personalens kompetens via utbildningar inom Mielenterveyden ensiapu®1 (Första hjälpen i psykisk hälsa) samt genom att utveckla nya verksamhetsmodeller för att stärka den psykiska hälsan och en kontrollista inom modellen Hyvän mielen kunta som stöd för arbetet för att främja den psykiska hälsan i kommunen. Organisationssamarbetet har stärkts genom att man utvecklat nya modeller för att öka kännedomen om organisationernas verksamhet och genom att man skapat ett gemensamt partnerskapsforum för städer och organisationer inom olika branscher som en del av strukturerna i Esbo stads välfärdsarbete.

 

Programmet En inspirerande och livskraftig stad

 

Inom utvecklingsprogrammet En inspirerande och livskraftig stad stärktes Esbos livskraft genom tiotals projekt och åtgärder som genomfördes antingen som eget arbete eller genom finansiering eller delfinansiering. En del av åtgärderna har varit försök, såsom evenemangsserien Bisnesstreffit, där syftet var att föra ihop internationella aktörer, studerande, startupföretag, konsulter och experter. Nätverket för företagstjänster Business Espoo har snabbt blivit känt bland Esboföretagen som ett servicetorg där företagen får sina tjänster från en plats både fysiskt och digitalt. Man har lärt sig mycket av dess nätverksbaserade partnersamarbete också med tanke på hur stadens tjänster ska ordnas i framtiden. I kommunförsöket med sysselsättning, som inleds våren 2021, kan man utnyttja de rekryteringstjänster som nätverket gemensamt produktifierat direkt för att tillgodose Esboföretagens kompetensbehov och för att sysselsätta arbetssökande. Återhämtningen från coronakrisen genom att stärka livskraften och genom att snabbt utveckla olika tjänster för att hjälpa företagen igenom krisen har varit en viktig del av programmets åtgärder under det senaste året. Ett exempel på detta är BE-studio-webbevenemangen och ChatBot Bertta, som också har fått stöd genom programmet.

 

Programmet En hållbar stad

 

Programarbetet för hållbar utveckling stöder Esbos mål att fungera som ett globalt exempel i att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, att vara Europas hållbaraste stad samt att vara en klimatneutral stad före år 2030. I programmet utvecklades föregångarlösningar för smart stadsutveckling, klimatarbete och kretsloppsekonomi samt för digitalisering som stöder dessa. Dessutom främjades utvecklingen av hållbar tillväxt, ekonomi och dess verksamhetsmiljö i Esbo. En central framgång under programperioden var att öka arbetets genomslagskraft med hjälp av ett omfattande partnernätverk och extern finansiering samt att förverkliga programmets mål genom ledningen av staden. Genom arbetet skapades en stark grund för vidareutveckling och skalning av hållbara och smarta lösningar i Esbo. Nya verksamhetsmodeller utvecklades också för att möjliggöra en mer hållbar vardag för invånarna och för att stödja invånarnas egen aktivitet. Man ökade också kraftigt kännedomen om hållbar utveckling i stadens egna enheter samt bland skolelever och studerande.

 

Programmet Invånarna deltar

 

Programmet Invånarna deltar hade som mål att främja invånarnas, företagens och samfundens deltagande enligt Berättelsen om Esbo. Målet var ett Esbo för alla, att Esboborna lätt kan delta, att invånarna deltar i sin närmiljö och själva tar initiativ samt att påverkningsmöjligheterna, demokratin och beslutsfattandet utvecklas. Inom programmet utvecklades Esbos modell för delaktighet och en utvecklingschef anställdes för att utveckla kommuninvånarnas delaktighet. Dessutom utarbetades bland annat en modell för att beakta de nya invånarna, en uppdatering av servicehandboken (på tre språk) i digital form, en kartsida över fullmäktigeledamöter enligt storområde på stadens webbplats, en modell för stöd för lokala aktiviteter, ett försök med en områdesutvecklingsgrupp för Köklax, en utbildning i sociala medier för invånarforumen, en utbildningsmodell och ett material för delaktighet, ibruktagande av Dialogpaus-modellen och skapande av ett nätverk för personalens delaktighet.

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2021-2025 föreläggs fullmäktige för beslut under mars-april.

 

 

Beslutshistoria

 

 

Stadsstyrelsen 01.02.2021 § 35

 

 

 

Förslag Stadsdirektör Mäkelä Jukka

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige

1
avslutar de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2017-2021

2
antecknar för kännedom de bifogade slutrapporterna för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen.

 

 

Behandling 

Ordföranden lämnade understödd av Partanen följande tilläggsförslag:

 

Dessutom uppmanar stadsstyrelsen stadsdirektören att bereda temana och arbetsanvisningarna för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2021-2025 för behandling i stadsstyrelsen under mars-april så att de slutrapporter som nu behandlas utnyttjas vid utarbetandet av anvisningarna.

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens tilläggsförslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta,

konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget.

Beslut

Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige

1
avslutar de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2017-2021

2
antecknar för kännedom de bifogade slutrapporterna för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen.

Dessutom uppmanar stadsstyrelsen stadsdirektören att bereda temana och arbetsanvisningarna för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2021-2025 för behandling i stadsstyrelsen under mars-april så att de slutrapporter som nu behandlas utnyttjas vid utarbetandet av anvisningarna.

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format