Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 15.02.2021/Paragraf 25

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5034/11.01.03/2020

 

 

 

Fullmäktige 15.02.2021 § 25

 

 

§ 25

Godkännande av Esbo stads dagvattenprogram 2020 (Bordlagt 25.1.2021)

 

Beredning och upplysningar:

Olsen Saara

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige godkänner det bifogade dagvattenprogrammet som anger riktlinjerna inom ramen för anslag och resurser.

 

 

Behandling 

Laiho lämnade understödd av Guzenina m.fl. följande förslag till hemställan:

 

Fullmäktige hemställer att Esbo samordnar och planerar gatuprojekten också med beaktande av dagvattenplanerna och ökar kommunikationen med invånarna.

 

Helenius lämnade understödd av Ruoho följande förslag till hemställan:

 

Fullmäktige hemställer att Esbo i samband med dagvattenplaneringen beaktar behoven av all underjordisk byggnad utifrån infrastruktur och invånarorienterat.

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt.

 

Därefter behandlades förslagen till hemställningar.

 

Ordföranden frågade om Helenius förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Ordföranden frågade om Laihos förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

 

 

Beslut

Fullmäktige:

Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Dessutom godkändes följande hemställningar:

Fullmäktige hemställer att Esbo i samband med dagvattenplaneringen beaktar behoven av all underjordisk byggnad utifrån infrastruktur och invånarorienterat.

Fullmäktige hemställer att Esbo samordnar och planerar gatuprojekten också med beaktande av dagvattenplanerna och ökar kommunikationen med invånarna.

 

 

Redogörelse 

Tidigare behandling av ärendet i stadsstyrelsen

 

Esbo stads dagvattenarbetsgrupp beredde en uppdatering av dagvattenprogrammet, som lämnades till stadsstyrelsen 31.8.2020. Stadsstyrelsen remitterade enhälligt ärendet för ny beredning.

 

Behandling i nämnderna

 

Dagvattenprogrammet sändes på remiss och behandlades av tekniska nämnden 16.9.2020, miljönämnden 24.9.2020, stadsplaneringsnämnden 7.10.2020, stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 19.10.2020 samt byggnadsnämnden 29.10.2020. Alla utlåtanden biföll programmet. Utlåtandena bifogas som tilläggsmaterial.

 

Byggnadstillsynscentralen har uppdaterat siffrorna för avrinningskoefficienten i bilaga 5.

 

Sammanfattning av dagvattenprogrammet

 

När stadsstrukturen blir tätare breder de ogenomträngliga ytorna ut sig och dagvattnet ökar. Detta innebär att traditionella, effektiva system för ledning av dagvatten tillsammans med klimatförändringen ökar översvämningarna. Dessa skadar vattendragen, naturen och hälsan.

 

Målet för dagvattenprogrammet är att recipienternas ekologiska tillstånd förbättras och att dagvattnet inte skadar hälsan, säkerheten, naturen, trivseln eller stadens funktion. Dagvatten är också en resurs och en möjlighet att skapa en hållbarare och bättre miljö.

 

Viktiga åtgärderna för att nå målen är att förbättra och utveckla samarbetet och verksamhetssätten i branschen, öka kompetensen och bättre hantera data om dagvatten. Syftet med programmet är att engagera de aktörer som påverkar dagvattnet att följa gemensamma principer. För detta krävs att stadens förtroendevalda och tjänstemannaledning förbinder sig till programmet.

 

Bakgrund

 

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från bebyggda områden, byggnaders tak eller andra motsvarande områden. Den ökade arealen av ogenomträngliga ytor och klimatförändringen ökar dagvattnets volym. Skadorna av dagvatten ökar om de nuvarande verksamhetssätten inte utvecklas. Huvudansvaret för dagvattenhanteringen bärs av staden i allmänna områden och markägaren i privata områden.

 

I Esbo stads dagvattenprogram presenteras principerna, målen och de viktigaste åtgärderna för en övergripande hantering av dagvattnet. I bilagorna till programmet presenteras mer detaljerade mål, visioner och åtgärder samt ansvarsfördelningen mellan stadens förvaltningar.

 

 

Det första programmet utarbetades 2011, varefter mycket arbete har utförts för att främja målen. Esbo stad har bland annat grundat en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för dagvatten. Tack vare denna har det interna samarbetet ökat. Dessutom har det ordnats kurser och exkursioner samt utarbetats anvisningar för planering av dagvattenhantering. Målen från 2011 är fortfarande aktuella och nödvändiga.

 

Dagvattenprogrammets mål

 

Dagvattnet ska förvaltas som en helhet i Esbo så att vattenhushållningens balans bevaras och vattendragens ekologiska status förbättras. Dagvattnet får inte skada hälsa, säkerhet, natur, trivsel eller stadens funktionalitet. Dagvatten är också en resurs och en möjlighet att skapa en hållbarare och bättre miljö. Dagvattenprogrammets huvudmål är följande:

 

-          Ökad kompetens, medvetenhet och samarbete i fråga om dagvatten

-          Bättre hantering av dagvatten och minskning av dagvattenöversvämningar

-          Förebygga skador på miljön av dagvattnet

-          Bevara stadsnaturens mångfald och förbättra tillståndet i sjöar och vattendrag.

-          Trygga grundvattnets kvalitet och bevara ytnivån

Beredskap när klimatet förändras

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

Fullmäktige 25.01.2021 § 13

 

 

Förslag 

Stadsstyrelsen

Fullmäktige godkänner det bifogade dagvattenprogrammet som anger riktlinjerna inom ramen för anslag och resurser.

 

 

 

Behandling Ordförande Mykkänen föreslog understödd av Uotila att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.

 

 

 

Stadsstyrelsen 14.12.2020 § 413

 

 

Förslag Tekniska direktören Isotalo Olli

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det bifogade dagvattenprogrammet som anger riktlinjerna inom ramen för anslag och resurser.

 

Beslut

Stadsstyrelsen:

 

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

Stadsstyrelsen 31.8.2018 § 272

 

 

Förslag Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det bifogade dagvattenprogrammet som anger riktlinjerna inom ramen för anslag och resurser.

 

Behandling

Ordföranden föreslog understödd av Partanen att ärendet återremitteras. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget.

 

Beslut

Ärendet återremitterades enhälligt för ny beredning.

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format