Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 59

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

68/00.00.01/2021

 

 

 

Fullmäktige 17.05.2021 § 59

 

 

§ 59

Begäran om avsked och fyllnadsval: ersättare i direktionen för räddningsverket

 

Beredning och upplysningar:

Kaukonen Katariina

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige väljer till direktionen för affärsverket Västra Nylands räddningsverk Marko Kari (Saml, Kyrkslätt) till personlig ersättare för Pirjo Silván (Saml, Kyrkslätt) i stället för Oiva Tyni (Saml, Kyrkslätt).

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Oiva Tyni (Saml, Kyrkslätt) har i ett e-postmeddelande som inkommit 15.4.2021 begärt avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för räddningsverket på grund av avstående från politisk verksamhet och avgång från partiets medlemskap. Kyrkslätts kommunstyrelse har vid sitt möte 26.4.2021 utsett Marko Kari (Saml, Kyrkslätt) till personlig ersättare för ledamoten i direktionen för räddningsverket Pirjo Silván (Saml, Kyrkslätt).

 

Enligt I delen 5 kap. 1 § i Esbo stads förvaltningsstadga har räddningsverkets direktion tio (10) ledamöter med personliga ersättare. I enlighet med avtalet 3.12.2002 mellan kommunerna i området för Västra Nylands räddningsväsende enligt statsrådets beslut (174/2002) utses av direktionen för räddningsverkets ledamöter och ersättare sex från Esbos verksamhetsområde som omfattar städerna Esbo och Grankulla samt kommunen Kyrkslätt, två från Lojos verksamhetsområde som omfattar städerna Högfors och Lojo samt kommunerna Sjundeå och Vichtis och två från Raseborgs verksamhetsområde som omfattar städerna Hangö och Raseborg samt Ingå kommun. Esbo utser bland ledamöterna ordföranden samt vice ordföranden som väljs från Lojos verksamhetsområde. Kommunerna inom varje verksamhetsområde avtalar sinsemellan separat om cirkuleringen av medlemmar mellan kommuner inom verksamhetsområdena. Om avtalskommunerna inte når en överenskommelse om fördelningen av platserna, utser Esbo också till dessa delar direktionens ledamöter och ersättare bland de kandidater som de berörda kommunerna har utsett, tills det nås enighet om fördelningen av platserna.

 

Enligt 74 § 3 mom. i kommunallagen kan till en direktion väljas också den som inte är valbar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommunen inte är. Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

 

Organen ska väljas med hänsyn till jämställdhetslagen. På val av kommunala organ tillämpas 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, enligt vilken kommunala organ med undantag av fullmäktige ska bestå av minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män. Antalet kvinnor respektive män i direktionen för räddningsverket ska således vara minst fyra (4).

 

Kravet på jämställdhet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare. Den lagenliga kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare. Däremot krävs inte att en ledamot och dennes personliga ersättare ska representera samma kön. Kravet gäller inte heller separat för presidiet. För avvikelse från jämställdhetslagen krävs en särskild orsak.

 

Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs till ersättare i direktionen lika väl vara kvinna som man.

 

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 03.05.2021 § 143

 

 

 

Förslag 

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige till direktionen för affärsverket Västra Nylands räddningsverk väljer Marko Kari (Saml, Kyrkslätt) till personlig ersättare för Pirjo Silván (Saml, Kyrkslätt) i stället för Oiva Tyni (Saml, Kyrkslätt).

 

 

 

 

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format