Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 34

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6043/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.05.2021 § 34

 

 

§ 34

Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Jukka

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 20.5.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen hallintopäällikkö Tiina Pesosen

2
antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistetaan
- tilikauden tulos 5 123 782,23 euroa kirjataan voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2020
- hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- hallituksen jäseniksi nimetään sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho ja Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekman
- valitaan tilintarkastajat

Lisäksi hyväksytään myös se, että yhtiökokous voidaan järjestää sähköisenä Teams -kokouksena.

 

 

Käsittely Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. 5-kohta).

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Yhtiökokous

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä torstaina 20.5.2021. Yhtiökokous järjestetään ensisijaisesti Myllypuron kampuksella. Kokous voidaan osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä järjestää myös sähköisesti Microsoft Teams -järjestelmässä.

 

 

Yhtiön toimiala

 

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

 

Omistajat

 

Omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %.

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1.  Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2020 sekä tilikauden tuloksen käsittely

 

Tilinpäätös vuodelta 2020

 

Metropolian liikevaihto oli 103,1 miljoonaa euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 4,9 %. Perusrahoitus kasvoi 3,8 miljoonaa euroa ja muu ulkopuolinen tulo kasvoi 1,1 miljoonaa euroa. 

 

Toimintakulut olivat yhteensä 98,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 %. Henkilöstökulut 64,0 miljoonaa euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 %. Muut kulut olivat 26,4 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisvuoteen verrattuna 9,4 %. Poistot olivat 7,7 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 10,0 %.

 

Metropolian tilikauden tulos vuoden 2020 oli 5,1 miljoonaa euroa voitollinen. Edellisen vuoden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa, joten tilikauden voitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 miljoonaa euroa.

 

Talouden tunnusluvut säilyivät edelleen hyvällä tasolla. Kassan riittävyys oli 108 päivää (edellinen vuosi 83 päivää) ja maksuvalmius hyvä. Omavaraisuusaste oli 73,4 % (edellinen vuosi 71,2 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä.

 

Toimintakertomus vuodelta 2020

 

Toimintakertomuksessa todetaan, että koronaviruspandemialla oli suuri vaikutus Metropolian toimintaan vuonna 2020. Metropolian kampukset olivat suljettuina maaliskuusta kevätlukukauden loppuun asti. Opetus, TKI-toiminta sekä muut tehtävät hoidettiin lähes täysin verkossa. Myös valmistujaisjuhlat järjestettiin virtuaalisena. Syyslukukaudella toiminta jatkui hybridimallilla. Välttämätön lähiopetus toteutettiin kampuksilla ja kaikki muu opetus virtuaalisesti etänä.

 

Metropoliaan oli kevään 2020 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista (11 101 hakijaa) ja Metropolia oli vetovoimalla (hakukelpoisia ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka) mitattuna viidenneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. 

 

Syyslukukaudella 2020 Metropoliassa oli kirjoilla 16 709 opiskelijaa. Opiskelijoita, joiden kansalaisuus oli muu kuin suomi, oli Metropoliassa syyslukukaudella 1 424 eli 8,5 prosenttia kaikista tutkinto-opiskelijoista ja erikoistumiskoulutuksen opiskelijoista.

 

Vuonna 2020 Metropoliassa suoritettiin 2 680 ammattikorkeakoulututkintoa eli 114 tutkintoa vähemmän kuin edellisvuonna. Eniten vähennystä oli tekniikan alalla (128 tutkintoa). Suoritettujen tutkintojen määrän laskuun on vaikuttanut koronaviruspandemia. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys 485 tutkinnolla.

 

Koronapandemia vaikutti myös innovaatiokeskittymiin ja TKI-hankkeisiin toiminnan siirtyessä pääosin verkkoon. Vuonna 2020 innovaatiokeskittymissä panostettiin opiskelu- ja yhteistyömahdollisuuksien kehittämiseen, toiminnan vaikuttavuuteen ja näkyväksi tekemiseen, strategisten kumppanuuksien vahvistamiseen sekä kampusten alustojen ja TKI- ja yrittäjyyspalveluiden kehittämiseen. Metropolian TKI-toiminnan liikevaihto oli 19,0 miljoonaa euroa kasvaen 42,5 prosenttia edellisvuodesta (13,3 milj. euroa). Elinkeinotoiminnan liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 28,0 prosenttia (2019; 3,6 milj. euroa).

 

Metropoliassa oli 31.12.2020 päätoimisessa työsuhteessa yhteensä 941 henkilöä, joista opetushenkilöstöä oli 555 (59 %) ja muita asiantuntijoita 386 (41 %). Sivutoimisia tuntiopettajia oli vuoden 2020 aikana työssä yhteensä 743.

 

Metropolia liittyi vuonna 2020 Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluvan Sivistystyönantajat ry:n jäseneksi ja siirtyi sitä kautta Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen soveltamispiiriin 1.4.2020 lukien. Muutoksen myötä koko henkilöstö siirtyi saman työehtosopimuksen piiriin ja palkkausjärjestelmiä uudistettiin.

 

Henkilöstöön liittyen vuonna 2020 fokuksessa oli erityisesti hyvä johtaminen ja esimiestyö sekä yhteisöllinen, rohkea ja uudistuva toimintakulttuuri. Korona-ajan etätyötä tuettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa lisäämällä henkilöstölle ja esimiehille suunnattuja mielen hyvinvoinnin palveluja, vertaistukea työnohjauksellisissa ryhmissä sekä etätyöhön ja hyvinvointiin liittyviä webinaareja.

 

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

 

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen osalta tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

 

Tilikauden tuloksen käsittely

 

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos 5 123 782,23 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

 

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä jäsenten ja puheenjohtajan valinta

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä.

 

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

 

Espoon osalta hallitukseen esitetään nimitettäväksi sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho ja Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekman.

 

3. Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkiot

 

Esitys palkkioista tuodaan kokoukseen.

 

4. Tilintarkastajien valinta

 

Tilintarkastajana on toiminut KHT, JHT Tiina Lind tilintarkastusyhteisö BDO Oy:stä.

 

Esitys tilitarkastajista tuodaan kokoukseen.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format