Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 33

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5966/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.05.2021 § 33

 

 

§ 33

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.5.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Aromaa Satu

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.5.2021 Virpi Lähteen ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että

1
esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä:
Olli Isotalo, Sanna Svahn ja Ari Konttas asemansa perusteella sekä
Helena Haapsaari (SDP), Juhani Kytö (Vihr.), Maria Langenskiöld (RKP) ja Kari Nukala (Kok.), joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo,

2
esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 400 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 200 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 195 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenen kokouspalkkio 165 euroa kokoukselta,

3
esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto,

4
kannattaa hallituksen esitystä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta,

5
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä,

6
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä,

7
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään maksettujen lainanlyhennysten määrä,

8
muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä.

 

 

Käsittely Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo ja rahoitusjohtaja Ari Konttas poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. 5-kohta).

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon Elä ja Asu Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään toukokuun 20. päivänä 2021 kello 10:00 alkaen Teams kokouksena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Yhtiön tausta

 

Yhtiö (Y 2554325-5) on merkitty kaupparekisteriin 2013. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä.

 

Yhtiön toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot.

 

Yhtiö omistaa ja operoi Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskusta (omistettu kokonaan) missä on 70 asuntoa ja Kauklahden Elä ja Asu -seniorikeskusta (vuokrattu Espoon Asunnoilta vuonna 2016) joka tarjoaa hoiva-asumista 74 pitkäaikaiselle asukkaalle. 

 

Hallinto

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2020 jäseninä toimivat:

 

    1.1.- 29.4.2020  29.4.- 31.12.2020

Puheenjohtaja  Olli Isotalo   Olli Isotalo

Varapuheenjohtaja  Juha Metso   Juha Metso

Jäsenet   Ari Konttas   Ari Konttas

Monica Björkman  Monica Björkman (erosi 21.12.2020)

Kari Nukala   Kari Nukala

Helena Haapsaari  Helena Haapsaari

Juhani Kytö   Juhani Kytö

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tilapalvelut-liikelaitoksen isännöitsijä Maarit Elo.

 

Varsinaisena tilintarkastajana vuonna 2020 on toiminut BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

 

Paikkajakotoimikunnan suositus

 

Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikkojen on sovittu jakautuvan seuraavasti sen neljän (4) luottamushenkilön osalta:

1 jäsen SDP

1 jäsen Vihr.

1 jäsen RKP

1 jäsen Kok.

 

Tilinpäätös

 

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2020 oli yhteensä noin 1,09 milj. euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 euroa kirjataan omaan pääomaan ja osinkoa ei jaeta.

 

Talousarvio ja vastikkeet

 

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion.

 

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa kerättyjen vastikkeiden määrä.

 

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä sekä rahastoida enintään maksettujen lainanlyhennysten määrä.

 

Kokouspalkkiot

 

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Koska kaupungin tytäryhtiöt ovat erikokoisia ja strategisesti eri tasoisia on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti.

 

Espoon Elä ja Asu Oy kuuluu ryhmään 2. Ryhmässä 2 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on enintään 4 400 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on enintään 2 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on enintään 195 euroa/kokous hallituksen jäsenen kokouspalkkio on enintään 165 euroa/kokous.

 

Toimivalta

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format