Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 24.05.2021/Paragraf 176

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


7971/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 176

 

 

§ 176

Helsingin seudun yhteistyösopimuksen muuttaminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Immonen Mari E

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Helsingin seudun yhteistyösopimuksen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) on toimittanut kaikkiin seudun kuntiin hyväksyttäväksi muutetun Helsingin seudun yhteistyösopimuksen. Yhteistyökokous päätti kokouksessaan 11.5.2021 hyväksyä Porvoon, Lohjan ja Siuntion kunnat yhteistyökokoukseen kumppanuusjäseninä ja päätti myös hyväksyä päivitetyn yhteistyösopimuksen. Sopimus päätettiin toimittaa hyväksyttäväksi kaikkiin seudun kuntiin, jonka jälkeen se tulee voimaan.

 

Seudun 14 kunnan yhteistyö perustuu kuntien vuonna 2005 hyväksymään yhteistyösopimukseen.  Sopimuksessa on sovittu yhteistyön tavoitteista, organisoinnista, yhteistyökokouksesta, sen kokoonpanosta ja menettelytavoista sekä viranhaltijayhteistyöstä. Sopimuksen mukaan yhteistyön tavoitteena on erityisesti Helsingin seudun yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta. Seudullisesti merkittäviä asioita käsitellään Helsingin seudun yhteistyökokouksessa, joka on kuntien johtavien luottamushenkilöiden säännöllisesti kokoontuva yhteistyöelin. Yhteistyökokous muun muassa hyväksyy valtuustokausittain Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman. Yhteistyökokoukseen osallistuvat kunkin kunnan kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä yhteistyökokouksen valtuustokausittain mahdollisesti nimeämät lisäjäsenet. Puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa yhteistyökokous valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan. Kuluvalla valtuustokaudella puheenjohtajana on toiminut Helsingin pormestari. Yhteistyökokouksen valmistelusta ja muusta viranhaltijayhteistyöstä vastaavat 14 kunnan kuntajohtajien valmistelukunta, valmistelusihteeristö sekä yhteistyökokouksen nimeämä maankäytön, asumisen ja liikenteen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seudun yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman valmistelu ja toteutumisen seuranta.  Sopijaosapuolina ovat pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä KUUMA-kunnat eli Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo.

 

Vuodesta 2005 lähtien voimassa olleen yhteistyösopimuksen päivittäminen käynnistyi seudun kunnan- ja kaupunginjohtajien 23.10.2019 kokouksessaan tekemällä päätöksellä. Sopimusta oli tarve selkeyttää rakenteeltaan ja tehdä siihen eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Lisäksi vuonna 2020 Porvoon ja Lohjan kaupungit sekä Siuntion kunta tekivät yhteistyökokoukselle esityksensä tulla kutsutuiksi mukaan yhteistyökokouksen toimintaan. Esitysten johdosta yhteistyökokous toteutti Porvoon, Lohjan ja Siuntion kuntien liittymisestä selvityksen ja päätti, että päivitetty yhteistyösopimus hyväksytään, kun yhteistyökokous on päättänyt kantaansa Porvoon, Lohjan ja Siuntion esityksiin.

 

Yhteistyökokouksen 11.5.2021 kokouksessaan hyväksymä yhteistyösopimus vastaa sisällöllisesti tavoitteiltaan, menettelytavoiltaan ja muilta keskeisiltä osiltaan aiempaa sopimusta lukuun ottamatta kumppanuusjäsenyyden johdosta siihen tehtyjä muutoksia. Päivityksen yhteydessä sopimusta on yksinkertaistettu rakenteeltaan ja lisäksi siihen on tehty eräitä teknisluonteisia muutoksia.

 

Helsingin seudun yhteistyöhön osallistuisivat jatkossa pääkaupunkiseudun kaupungit sekä KUUMA-kunnat sopimuskuntina sekä Porvoon ja Lohjan kaupungit ja Siuntion kunta kumppanuuskuntina. Kumppanuuskunta olisi uusi jäsenyysmuoto, joka määriteltäisiin sopimuksessa. Se oikeuttaisi Porvoon, Lohjan ja Siuntion osallistumisen Helsingin seudun yhteistyökokouksen kokouksiin sekä seudun kunnan- ja kaupunginjohtajien valmistelukunnan kokouksiin. Kumppanuuskunnat osallistuisivat HSYK:in toimintaan kuten sopimuskunnat, mutta eivät osallistuisi valmisteluun tai päätöksentekoon maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta, sopimuksessa mainittuun MAL-suunnitelman laadintaan eivätkä valtion kanssa laadittavaan MAL-sopimukseen. Poikkeuksena liikenteen osalta Siuntion kunta, joka on HSL:n jäsenkunta. Kumppanuuskunnat eivät myöskään tulisi jäseniksi valtioneuvoston hallituskaudeksi 2019-2023 asettamaan metropolipolitiikan yhteistyöryhmään.

 

Uusien kumppanuusjäsenten johdosta Helsingin seudun yhteistyökokouksen kokoonpano laajenisi 28 luottamushenkilöstä 34 luottamushenkilöön ja samoin kuntajohtajien valmistelukunnan kokoonpano laajenisi 14 henkilöstä 17 henkilöön. Yhteistyökokoukseen osallistuisivat jatkossa sekä sopimus- että kumppanuuskuntien kunnan/kaupunginvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat. Lisäksi yhteistyökokous voisi jatkossakin päättää, että valtuustokaudeksi kokoukseen valitaan 4-6 lisäjäsentä, joista 2-4 edustaisi pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja 2 KUUMA-seutua.

 

Yhteistyökokouksen menettelytapoja on sopimuksessa täsmennetty siten, että sopimukseen sisällytettäisiin nimenomainen maininta siitä, että yhteistyökokous tekee päätöksensä yksimielisesti ja kussakin kuntien hyväksyntää vaativassa asiassa kunnat tekevät varsinaisen päätöksen kukin omassa luottamuselimessään. Käytännössä näin on toimittu jo nykyisen sopimuksen voimassaollessa, vaikka siihen ei asiaa koskevaa kirjausta sisällykään. Sopimuksella ei näin ollen siirretä päätösvaltaa yhteisille toimielimille.

 

Muilta osin sopimus vastaa pitkälti aiempaa sopimusta.

 

Yhteistyöstä aiheutuvista kokouskustannuksista vastaa kokouksen järjestävä taho. Kokouspalkkioista ja ansiomenetysten korvaamisesta päättää ja vastaa kukin sopimus- ja kumppanuuskunta omien sääntöjensä mukaisesti. Muista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja niiden jakamisesta päättää kuntajohtajien valmistelukunta.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format