Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 17.06.2021/Paragraf 42

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

6036/11.01.00/2020

 

 

 

Ympäristölautakunta 17.06.2021 § 42

 

 

§ 42

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan olennaisesta muuttamisesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Salonpää Lea

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.5.2021 tekemän ympäristölupapäätöksen Nro 147/2021 (Dnro ESAVI/18969/2020), joka koskee HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan olennaista muuttamista.

 

Käsittely 

Marika Visakova poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 19.5.2021 tehnyt ympäristölupapäätöksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.5. - 28.6.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa ylupa.avi.fi. Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 28.6.2021 mennessä. 

Lupapäätöksen sisältö

AVI on tehnyt joitain muutoksia voimassa olevaan ympäristölupaan. Muutamia toiminta-aikoja on muutettu. Murskaus-, haketus-, paloittelu-, seulonta- ja paalaustoimintaa (pois lukien sekajätteen paalaus ja jätteenpolton kuonan seulonta) saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00 ja poikkeustapauksissa myös arkipyhäisin ja viikonloppuisin klo 7.00-16.00. Poikkeustapauksista on ilmoitettava etukäteen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Nykyisin tällainen toiminta täytyy lopettaa arkisin klo 21.

Sekajätteen paalausta, kuonan seulontaa sekä muuta melua aiheuttavaa toimintaa, mukaan lukien melua aiheuttavat huoltotoimenpiteet ja koneiden korjaus, saa harjoittaa arkisin klo 6.00-22.00 ja viikonloppuisin klo 7.00- 18.00 sekä poikkeustapauksissa myös arkipyhäisin klo 7.00-16.00. Tähän sisältyy esim. jätteiden kuomaukset ja kuljetukset. Tällainen toiminta on nykyisin sallittu arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-21.00.

Sortti-asemalla toimintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9.00-18.00. Sortti-asema on nykyisin avoinna maanantaista perjantaihin klo 7-21.

Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista aiheutuva melu, liikenne mukaan lukien, ei saa ylittää lähimmissä häiriintymiselle alttiissa kohteissa päivällä klo 7.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB eikä aamulla klo 6.00-7.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB.

Melua aiheuttamattomia huolto- ja kunnossapitotöitä, mukaan lukien hakemuksessa kuvattu pääkaupunkiseudun vesihuollon toiminnan varmistamiseksi tarpeellinen satunnainen tavaroiden haku ja jätteiden tuonti, voidaan tehdä hakemuksessa esitetysti tarvittaessa 24/7.

Vanhan kaatopaikan muotoilua saa jatkaa hyväksytyillä jätteillä kaatopaikan lakialueella suunnitelmien mukaisesti vuoden 2023 loppuun asti.

Jätteenkäsittelykeskuksen alueella saa hyödyntää betonimursketta, tiilimursketta, asfalttimursketta ja -rouhetta sekä tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa jätteenpolton kuonaa jätteenkäsittelykeskuksen teiden ja kenttäalueiden rakentamisessa. Hyödynnettävät jätteet kuuluvat voimassa olevaan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (843/2017) soveltamisalaan.

Päällystetyssä kenttärakenteessa hyödynnettävän tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavan jätteenpolton kuonan kloridin liukoisuus saa olla enintään 6 000 mg/kg. Kuonan hyödyntämisen vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin on tarkkailtava hyödyntämiskohteittain vähintään yhdestä pintaveden ja yhdestä pohjaveden tarkkailupisteestä. Tarkkailua on jatkettava vähintään kolmen vuoden ajan hyödyntämistoiminnan aloittamisesta.

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Vertailu lautakunnan lausuntoon

Ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon AVI:lle 8.12.2020 § 91.

Lautakunta suhtautui lausunnossaan haettuihin muutoksiin pääosin myönteisesti. Lautakunnan kanta oli varauksellinen koskien sekajätteen paalauksen, kuonan seulonnan sekä muuta melua aiheuttavan toiminnan sallimiseen arkisin klo 6-22 ja kaikkina viikonloppuina. AVI on päätöksessään laajentanut näitä toiminta-aikoja hakemuksen mukaisiksi. Melun vaikutus on huomioitu päätöksessä antamalla melutasoille ohjearvot toiminta-aikojen mukaan. Tehdyssä melumallinnuksessa melutason ohjearvot alittuvat lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Lautakunta kannatti Ämmässuon Sortti-aseman pitämistä auki myös viikonloppuisin, koska se parantaa palveluja asukkaille merkittävästi. Vanhan kaatopaikan muotoilussa hyödynnettävien jätteiden käyttöä olisi edellisen lupamääräyksen mukaan saanut tehdä vuoden 2020 loppuun asti. Vanhan kaatopaikan muotoilua voi jatkaa samalla tavalla kuin aiemmin lisäajalla vuoden 2023 loppuun asti. Lautakunta totesi, että ympäristölupaa on syytä muuttaa nykyisen maarakentamista koskevan asetuksen (843/2017) mukaiseksi, jotta hyötykäyttö lisääntyy ja kaikille toimijoille annetaan samat lainsäädännön suomat mahdollisuudet kiertotalouden edistämiseen. Hyödynnettäviin jätteisiin on asetuksen muutoksessa lisätty tiilimurske sekä asfalttimurske ja -rouhe.

Kenttärakenteissa voidaan käyttää kuonaa, jonka kloridin liukoisuuden raja-arvo on 6 000 mg/kg. Kentät päällystetään asfaltilla ja hulevedet ohjataan kaadoilla pois päällysteen päältä, jolloin vähennetään merkittävästi veden imeytymistä asfaltin läpi alapuolisiin rakennekerroksiin. Vaikka tehdyssä riskinarvioinnissa ei havaittu kloridin liukoisuuden korottamisen seurauksena haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia, se on todennettava esim. ottamalla vesinäytteitä edustavista paikoista määrätyn ajan tai jollain muulla tavalla.

Lupapäätöksen määräyksissä on otettu Espoon ympäristölautakunnan lausunto riittävästi huomioon.

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format