Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 128

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

977/12.01.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 128

 

 

§ 128

Selvitys koronan jälkeisestä tuesta Espoon suomenkielisessä perusopetuksessa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Honkanen Piritta

Heino Elli-Noora
Plosila Riina
Yli-Luoma Emmi
Kilpeläinen Anna

Lippo Asko

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selostuksen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 3.2.2021 (3.2.2021/21§) pyytänyt Espoon kaupunkia valmistelemaan suunnitelman koronan jälkeisestä ajasta. Perusopetusta koskien erityisesti seitsemännen luokan oppilaiden osalta.

 

Koronapandemia on vaikuttanut perusopetukseen maaliskuusta 2020 alkaen. Keväällä 2021 on merkkejä, että pandemia on heikentymässä ja on mahdollista odottaa elokuussa 2021 alkavan lukuvuoden olevan enemmän lain tarkoittamalla tavalla lähempänä normaalia opetuksen järjestämistä. Tästä huolimatta Espoon suomenkielinen perusopetus on myös valmiudessa joko kokonaisuudessaan tai pienemmillä alueilla vuorotteluopetukseen tai kokonaan etäopetukseen. Etäopetus perusopetuksessa ei ole kunnan oma päätös vaan vaatisi lukuvuodella 2021-2022 lain väliaikaisen muutoksen samoin kuin kevään 2020 jälkeen on tarvittu.

 

Koronan aiheuttamat poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat vaatineet oppilailta normaalitilannetta enemmän toiminnanohjauksen kykyä. Oppilashuollolliset tarpeet ovat myös olleet hankalampia käsitellä poikkeavissa olosuhteissa. Poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä johtuen osalla oppilaista on oppimisen osalta aukkoja, joita on syksystä 2020 asti pyritty korjaamaan paitsi kaupungin omalla rahoituksella myös kohdennetulla valtionavustuksella. Syksystä 2020 alkaen ja vuoden 2021 loppuun asti perusopetukselle on myönnetty noin 5 miljoonaa euroa valtionapua tähän toimintaan.

 

Toukokuun 2021 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut uuden koronan vaikutuksien korjaamiseen tarkoitetun valtionavustuksen ja Espoo tulee hakemaan myös tätä avustusta, jotta voidaan varmistaa riittävien toimenpiteiden laajuus ja vaikuttavuus. Avustusta koskevan suunnitelman mukaan koronakriisin aiheuttamaa oppimisvajetta paikataan varhais- ja esiopetuksessa, peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 65 miljoonan euron korona-avustuksella, josta esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen osoitetaan 40 miljoonaa euroa.

 

Rahoitus mahdollistaa mm. koronakriisin aiheuttaman oppimisvelan korjaamista lapsen tai nuoren yksilöllisen tilanteen huomioivan opetuksen avulla ja esimerkiksi koronakriisin aikana tavoittamattomatta jääneiden opiskelijoiden tavoittamista. Rahoituksella pyritään tasoittamaan koronavirustilanteesta aiheutuvia vaikutuksia, kuten oppimisvajeen kasvua sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin heikentymistä. 

 

Lautakunnan esittämä erityinen huoli seitsemännen luokan osalta huomioidaan nivelkohdan yleisellä toiminnalla, jonka vaikuttavuutta ja mahdollista tarvetta jatkaa on arvioitava kahdeksannelle luokalle siirtyvien oppilaiden osalta. Koulut laativat osana lukuvuoden suunnitelmaansa suunnitelman siitä, millä toimenpiteillä koulussa kehitetään kaikkien oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta koko lukuvuoden ajan. 8.-luokkalaisten osalta koulut laativat erillisen, täsmennetyn suunnitelman tukitoimista. Lukuvuonna 2021-22 yhtenä perusopetuksen yhteisenä tavoitteena on varmistaa ja edistää moninaisuuden huomioimista ja ryhmään kuulumista jokaisessa koulussa.

 

Lukuvuonna 2020-2021 #paraskoulu-hankkeen neljä hyvinvointiopettajaa ovat keskittyneet kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen monipuolisesti. Toimintaa mukautettiin vastaamaan pandemian vaikutuksia. Kouluille toimitetaan hankkeen puitteissa lukuvuoden 2021-22 alkajaisiksi Mieli ry:n toimittamat mielenterveyden hyvinvoinnin tueksi laaditut teokset ja muuta kouluyhteisön hyvinvoinnin tueksi kehitettyä materiaalia.

 

Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle on kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jonka tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Suunnitelma on otettu käyttöön Espoon kouluissa syksyllä 2020 ja se sisältää 14 toimenpidettä, joilla halutaan taata yhdenmukaiset toimintatavat kiusaamisen ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa.

 

Suunnitelman Hyvinvoinnin mittarit -toimenpiteen avulla seurataan yhteisöllisen opiskeluhuollon tukemana oppilaiden arkea ja jaksamista. Jokaisella koululla ja luokalla on käytössä omat menetelmänsä, jotka kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Toimenpiteen mukaisesti ryhmäyttäminen on koulussa arkipäivää ja jatkuvaa läpi lukuvuoden. Se vahvistaa ryhmän toimintakykyä, parantaa ilmapiiriä ja lisää turvallisuudentunnetta. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä suunnittelee, koordinoi ja arvioi säännöllisesti jatkuvan ryhmäyttämisen toteuttamista yhdessä henkilökunnan kanssa. Toimenpiteen mukaisesti jatkuva ryhmäyttäminen on jokaisen kouluyhteisöön kuuluvan tehtävä.

 

Lukuvuonna 2021-22 näissä toimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota paitsi uusiin yläkoululaisiin, myös 8.-luokkalaisiin. Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - toimenpideohjelmassa korostetaan oppimisen polun kriittisiä kohtia nivelvaiheissa sekä oppilaan tai opiskelijan saamaa tukea ja ohjausta erityisesti nivelvaiheissa ja siirtymätilanteissa.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format