Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 70

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5942/00.01.01/2020

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 70

 

 

§ 70

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskevan sääntö

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Karhuvaara Marjatta

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muuttaa sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskevaa sääntöä liitteessä esitetyn mukaisesti 17.6.2021 lukien.

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskevaa sääntöä on tarpeen päivittää ja selkiyttää toimintojen sisäisten päätöksentekoprosessien muutosten ja selkiyttämisen, uusien toimintojen, sekä lainsäädännöllisten sisältömuutosten vuoksi. Muutoksista aiheutuu myös joitakin teknisiä muutoksia sisältönumerointiin.

 

Toimintojen sisäiset päätöksentekoprosessien selkiytykset ja muutokset

 

Jos alaikäisen henkilöä koskevassa yksittäisessä sosiaalihuollon asiassa on perusteltu syy olettaa, että huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua, tulee sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen tehdä holhoustoimesta annetun lain 72 §:ssä tarkoitettu hakemus edunvalvojan määräämiseksi alaikäiselle, jos se on tärkeää alaikäisen edun turvaamiseksi. Sosiaalilautakunnan toimivaltaa perheoikeudellisten asioiden osalta delegoidaan tässä muutoksessa myös kaikille lastenvalvojille ja aiempien oikeuksien sisältöä täsmennetään.

 

Uusien toimintojen edellyttämät delegoinnit

 

Pelastakaa Lapset -järjestö toteutti "Perhehoito kotouttaa" -hankkeen vuosina 2017-2019, jossa mallinnettiin ja kehitettiin perhehoitoa ilman huoltajaa Suomeen tulleiden alaikäisten lasten erityistarpeisiin. Kotouttava perhehoidon järjestäminen on keskitetty Espooseen joulukuusta 2019 alkaen. Yhteistyösopimuksen tarkoitus on mahdollistaa kotouttava perhehoito myös Vantaalla, joko perheryhmäkodissa tai yksityismajoituksessa, asuville lapsille. Pilotti edellyttää lisäyksiä maahanmuuttajapalveluiden kotouttavan perhehoidon henkilöstön päätösoikeuksiin. Päätösvalta on laajennettava koskemaan myös niitä tehtäviä, joita he hoitavat Vantaan kaupungin kanssa tehdyn yhteistyösopimusten nojalla.

 

Lainsäädännölliset sisältömuutokset ja siihen liittyvät tekniset muutokset

 

Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoita koskevan delegointisäännön muutos on ajankohtainen, elintarvikelain uudistuksen vuoksi. Uusi elintarvikelaki (297/2021) astui voimaan 21.4.2021. Uusi elintarvikelaki vastaa kunnan valvontaviranomaisen tehtävien kannalta pääosin aikaisempaa elintarvikelakia (23/2006), joten myös toimivallan siirrot säilyvät lähes ennallaan.

 

Delegointisäännön päivityksessä huomioidaan uuden lain myötä tulleet pykälänumerointien muutokset, sekä lain uutta terminologiaa koskevat muutokset. Lisäksi delegointisääntöön lisätään elintarvikevalvontaviranomaiselle säädetty uusi tehtävä koskien seuraamusmaksua.

 

Uuteen elintarvikelakiin on tuotu rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus, elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Elintarvikelain 67 §:n mukaan viranomainen voi määrätä toimijan maksamaan 300-5000 € suuruisen elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun tietyissä, erikseen luetelluissa tilanteissa, joissa toimija ei noudata lainsäädäntöä. Seuraamusmaksu on siten suuruudeltaan pienempi, kuin tyypillinen uhkasakon vähimmäismäärä. Se on tarkoitettu nopeaksi hallinnolliseksi sanktioksi, edesauttamaan lainsäädännön vastaisten toimien poistamista.  Seuraamusmaksu määrätään maksamaan valtiolle. Koska seuraamusmaksun on tarkoitus toimia nopeana, käytännön valvontaa tehostavana toimena, esitetään sen määräämisestä päättäminen siirrettäväksi sekä 1. kaupungineläinlääkärille että hygieenikkoeläinlääkärille.

 

Delegointisäännöstä poistetaan samalla vanhentuneena kohta 8, koskien vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksymistä (MMMa 434/2008), sillä säädös, jonka pohjalta asetus on annettu, on kumottu.

 

Muut tekniset muutokset

 

Delegointisäännössä sisäinen numerointi osittain muuttuu,

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format