Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021/Paragraf 89

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


1727/12.03.05/2021

 

 

 

Fullmäktige 21.06.2021 § 89

 

 

§ 89

Motion om fortsatt underhåll av skridskoplaner om vädret tillåter (Bordlagt 7.6.2021)

 

Beredning och upplysningar:

Ikävalko Jarmo

Taskinen Tapio

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Sara Saramäkis och 23 andra ledamöters motion 15.2.2021 om att fortsätta underhållet av skridskoplaner om vädret tillåter det och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse Sara Saramäki och 23 andra ledamöter lämnade en motion 15.2.2021. I motionen framförs att Esbo stad ska fortsätta att frysa skridskoplanerna på vårvintern så länge som vinterförhållandena fortsätter, vid behov också efter februari.

 

Naturisplaner

 

Idrottstjänsterna underhåller omkring 80 naturisplaner. De ligger i regel i närheten av skolor och daghem och varierar kraftigt med tanke på storlek. För att frysa ner en medelstor skridskoplan behövs omkring 120 kubikmeter vatten. Under idealförhållanden, det vill säga en temperatur på -5 till -10 grader, tar processen en knapp vecka. Om det är för kallt, det vill säga kallare än -20 grader, börjar sprickor bildas i isen. Nerfrysandet och plogningen av isplanerna utförs dagligen enligt väderleksförhållandena.

 

Skolornas planer saknar vattenposter, vilket innebär att underhållet sker som köpt tjänst, med entreprenörens utrustning. Vattnet körs till planerna med cisternbilar som rymmer 17 000 liter och som väger omkring 20 000 kg. Därför kan vattnet köras på planen först efter att planens yta frusit till. Efter att temperaturerna sjunkit under noll måste man vänta i några dagar på att skridskobanorna fryser.

 

Plogning och sopning av skridskobanorna utförs med lättare traktorer, som kan användas för att hålla planerna i brukbart skick när temperaturen stiger.

 

I södra Finland blir det vanligtvis möjligt att frysa ner naturisplaner så sent som i slutet av december.  Skridskobanan hålls i gott skick så länge som mätaren visar på minus eller noll. När temperaturen stiger över nollstrecket börjar isen omedelbart smälta. I mars börjar också solens värmekraft öka, vilket leder till att isen börjar smälta och bli skörare allt snabbare. Om isen hinner försvagas så mycket att den inte längre orkar bära den tunga nedfrysningsutrustningen måste man sluta frysa ner planerna trots att förhållandena i övrigt fortsätter att vara lämpliga. Om isen tål frysandet och om förhållandena tillåter det, fortsätter frysandet också i mars. Många naturisbanor förblir i nöjaktigt skick en längre tid trots att frysandet måste avslutas.

 

Gummigranulatplanerna i Karamalmen och Metsämaa har vattenposter. Planerna fryses med slangar och underhållet sker med stadens egen utrustning. Temperaturen behöver dock ligga under nollstrecket en längre tid för att dessa ska fås i ett skick som lämpar sig för skridskoåkning.

 

Konstisplaner

 

Det finns nio konstisplaner i Esbo. Deras ytmaterial varierar och planerna har olika användningsändamål. Underhållet av dem utförs av stadens personal och med stadens utrustning.

 

Isplanen i Mellersta Esbos idrottspark ligger ovanpå en konstgräsplan på gummigranulat. Den är allra svårast att frysa ner eftersom gummigranulatet isolerar kylrören som finns under planen.

 

Tapioplanen, bobollsplanen i Esboviken samt Juvaparken har konstgräsplaner på sand, vilka lämpar sig bättre för konstisplaner. På dessa inleds sommarverksamheten i mitten av april, vilket innebär att isen måste tas ur bruk i mitten av mars, så att planerna kan sättas i skick inför sommarperioden.

 

I Alberga idrottspark finns en konstis i rinkstorlek, som ligger på en konstgräsplan på sand. Byggandet av idrottshallen Kameleonten inleds enligt nuvarande uppgifter under sommaren. Konstisen/tennisplanerna tas ur bruk. Det finns planer på att om några år omvandla en stor sandplan till konstgräs och vintertid till konstis.

 

Hagalunds isträdgård samt planerna i Säteri, Bolomaren och Dalsvik är överdragna med antingen betong eller asfalt. De lämpar sig bäst för att frysas. De kan, beroende på vädret, hållas i sådant skick att man kan åka skridskor på dem ända fram till slutet på mars eller början av april.

 

Programmet för konstisplaner

 

Konstisplanerna förbättrar märkbart möjligheterna att åka skridskor. Också om vintervädret är svårt kan konstisarna användas från december till mars. Målet är att med hänsyn till resurserna utöka antalet konstisplaner så att det uppstår balans mellan de olika delarna av Esbo.

 

En konstisplan blir färdig i Mattby idrottspark hösten 2021. Det planeras konstisplaner i Alberga idrottspark, Bergans, Kalajärvi, Otnäs och Kera. I fortsättningen är målet att också omvandla skolornas planer till konstisplaner, på samma sätt som intill skolan Juvanpuiston koulu. Det förutsätter dock en utökning av anslagen. Det kostar omkring 0,5 miljoner euro att omvandla en plan till konstisplan.

 

Under de senaste tio åren har det förekommit tre till fyra vintrar då naturisplaner kunnat användas ens måttligt i minst två till tre veckor. Därför ersätter programmet för konstisplaner strukturellt naturisplaner.

 

Programmet En ekonomiskt hållbar stad

Stadens program En ekonomiskt hållbar stad omfattar ett mål om att minska på antalet naturisplaner. Målet är att staden år 2025 skulle ha omkring 40 naturisplaner. De naturisplaner som ska frysas väljs så att det skapas balans mellan de olika områdena och med hänsyn till konstisplanerna. Nedskärningen utförs tillsammans med småbarnspedagogiken och skolväsendet så att avståndet till en isplan är skälig. Sparmålet är 100 000 euro. Som helhet förbättras tjänsterna områdesvis tack vare att antalet konstisplaner blir större, trots att underhållet av naturisplaner planmässigt minskas enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad.

 

 

Beslutshistoria

 

Fullmäktige 07.06.2021 § 80

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Sara Saramäkis och 23 andra ledamöters motion 15.2.2021 om att fortsätta underhållet av skridskoplaner om vädret tillåter det och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling 

Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.

 

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 10.5.2021 § 162

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Sara Saramäkis och 23 andra ledamöters motion 15.2.2021 om att fortsätta underhåll av skridskoplaner om vädret tillåter och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 166.

 

Beslut  Stadsstyrelsen:

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

Idrotts- och ungdomsnämnden 15.4.2021 § 13

 

Förslag Direktören för idrotts- och ungdomstjänster Martti Merra

 

Idrotts- och ungdomsnämnden ger sitt svar enligt redogörelsedelen på ledamot Sara Saramäkis och 23 andra ledamöters motion om underhåll av skridskoplaner enligt väderleksförhållandena.

 

Beslut  Idrotts- och ungdomsnämnden

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format