Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021/Paragraf 90

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


543/14.04.00/2021

 

 

 

Fullmäktige 21.06.2021 § 90

 

 

§ 90

Motion om att främja solenergi i stadens byggprojekt (Bordlagt 7.6.2021)

 

Beredning och upplysningar:

Martinsen Kimmo

Timo Pasi

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Johanna Karimäkis och 21 andra ledamöters motion 25.1.2021 om att främja solenergi i stadens byggprojekt och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse Motion

 

Johanna Karimäki och 21 andra ledamöter lämnade 25.1.2021 en motion där de föreslår att man ställer ambitiösa kvantitativa mål för att främja solenergi i stadens byggprojekt samt säkerställer att tillståndsprocesserna är så enkla som möjligt för att främja solenergi i Esbo och att invånarna erbjuds mångsidig rådgivning i frågor som gäller solenergi.

 

Svar på motionen

 

Solcellssystem i stadens projekt

 

Solcellssystem har installerats i fastigheter som ägs av staden och som förvaltas av bolag som ägs av stadskoncernen som en del av den objektspecifika helhetslösningen för produktion av förnybar energi i handels- och industriministeriets och Esbo stads energieffektivitetsavtal (2008-2016) samt energimyndighetens och Esbo stads energieffektivitetsavtal 2017-2025 (KETS II).

 

I kapitel fem i handlingsplanen (godkänt av lokal- och bostadssektionen 14.1.2018) som förutsätts i energieffektivitetsavtalet fastställer Esbo stad att målet på 10 procent av elförbrukningen i en nybyggnad (exkl. energiförbrukningen) som anges i klimatprogrammet ska produceras med förnybar energi som produceras i objektet. Enligt åtgärdsplanen i kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS) ska energiplanen och avvikelserna från den behandlas i Esbo lokalers energieffektivitetsarbetsgrupp.  

 

Prisnivån på solcellssystemen har sjunkit betydligt under tiden för energieffektivitetsavtalen och för närvarande är solcellssystemen en väsentlig del av energigranskningen av förnybar energi som produceras på plats i byggprojekt. Om man ansluter ett solcellssystem i ett byggprojekt förutsätter det också att byggnadens yttertak är säkert. Obehöriga ska kunna hindras från att klättra på yttertaket. De lämpligaste platserna för systemen är således byggnader med minst två våningar.

 

Beslut om anskaffning av solcellssystem i byggprojekt fattas huvudsakligen utifrån ovan nämnda energigranskning och säkerhetsaspekter. I praktiken har dylika system huvudsakligen installerats på skolbyggnadernas tak. Systemet dimensioneras så att det täcker byggnadens minsta belastning när solen skiner, det vill säga avsikten är inte att den el som produceras matas in i energibolagets nät. Den typiska effektklassen är då 20-25 kWp. Eventuella framtida lösningar för lagring av energi ger möjlighet att öka den ekonomiska dimensioneringen.

 

Utgångspunkten för stadens egna projekt är att på ett övergripande sätt främja uppnåendet av målet om klimatneutralitet samt att söka optimala planeringslösningar med beaktande av livscykelkostnaderna och investeringskostnaderna. Detta görs med hjälp av flermålsoptimering samtidigt som man strävar efter att kalkylmässigt minska klimatavtrycket från det aktuella byggprojektet med cirka 80 procent jämfört med motsvarande byggprojekt år 1990. I detta sammanhang är solcellssystemet ett av de system och sätt att producera energi som granskas. Solvärmesystem har tills vidare inte lyfts fram som potentiella energilösningar.

 

En förteckning över nuläget i fråga om solenergilösningar i stadens fastigheter våren 2021 finns som bilaga. Vårt äldsta betydande solcellssystem från 2010 finns på depån i Mankans.

 

Tillståndsförfarande i fråga om solenergilösningar

 

Placering och genomförande av solcellssystem ansöks i samband med ansökningar om bygglov för nybyggnader, utbyggnader och reparationer och även som separata åtgärder.

 

I Esbo stads byggnadsordning, som godkänts av Esbo fullmäktige och som trädde i kraft 1.1.2012, är placeringen av en luftvärmepump och solfångare i en byggnad, konstruktion eller gård befriad från skyldigheten att ansöka om åtgärdstillstånd, om byggnaden inte har skyddats i detaljplanen eller med stöd av byggnadsskyddslagen. 

 

I 126 a § i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs om åtgärder som kräver åtgärdstillstånd. Enligt ändringen av lagen som trädde i kraft 21.4.2017 kräver installation eller byggande av en solpanel eller solfångare som i betydande grad påverkar stadsbilden eller miljön åtgärdstillstånd.

 

Som en separat åtgärd har installation av en solfångare alltså inte krävt tillstånd i Esbo före lagändringen 2017. Efter lagändringen bedömer byggnadstillsynscentralen vilka konsekvenser installationen av en solpanel eller solfångare har för stadsbilden och i regel har åtgärderna kunnat konstateras ha ringa konsekvenser och åtgärdstillstånd har inte krävts. Som åtgärdstillstånd har installation av solpaneler eller solfångare behandlats endast i undantagsfall. Åren 2012-2020 fattades det tre tillståndsbeslut där tillståndsplikten har orsakats av installation av ett solcellssystem.

 

Byggnadstillsynscentralen bereder en ändring av Esbo stads byggnadstillsyns taxa i fråga om grunderna för avgifter för inspektions- och tillsynsuppgifter samt andra myndighetsuppgifter. Byggnadstillsynscentralen föreslår i samband med ändringen av taxan sänkningar i tillståndsavgiften om det till exempel i anslutning till renoveringar i betydande utsträckning byggs upp system som producerar lokal förnybar energi i fastigheten.

 

Bilaga 1: Solcellssystem i Esbo stads fastigheter våren 2021

 

 

Beslutshistoria

 

Fullmäktige 07.06.2021 § 81

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Johanna Karimäkis och 21 andra ledamöters motion 25.1.2021 om att främja solenergi i stadens byggprojekt och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling 

Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.

 

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 10.05.2021 § 164

 

Förslag Tekniska direktören Isotalo Olli

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Johanna Karimäkis och 21 andra ledamöters motion 25.1.2021 om att främja solenergi i stadens byggprojekt och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 26.04.2021 § 27

 

Förslag Verkställande direktör Lehtinen Maija

 

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion föreslår för stadsstyrelsen att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Johanna Karimäkis och 21 andra ledamöters fråga 25.1.2021 om att främja solenergi i stadens byggprojekt och konstaterar att frågan är slutbehandlad.

 

Beslut Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format