Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 23.06.2021/Paragraf 71

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 71

Tiedoksi merkittävää

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja:

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi

 

1)      merkittävät infra-hankintapäätökset toukokuulta ja kesäkuun alkupuolelta 2021:

 

  1. Matinkadun urakan 2 katujen ja raittien saneeraaminen. Urakan hinta on 843 000 euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on 901 347 euroa (hinnat alv. 0). Työ valmistuu 30.11.2021 ja urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy. Tekninen lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelmat 15.5.2019.

 

  1. Suomenlahdentien ramppien rakentaminen Isoon Omenaan. Urakan hinta on 124 000 euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on 190 000 euroa (hinnat alv. 0). Työ valmistuu 6.8.2021 ja urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy. Kysymys on saneerauskohteesta.

 

 

  1. Tynnyritien, Markkinapolun ja Vanhan Leilitien rakentaminen. Urakan hinta on 558 000 euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on 587 380 euroa (hinnat alv. 0). Työ valmistuu 12.11.2021 ja urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy. Tekninen lautakunta hyväksyi Tynnyritien ja Tynnyriaukion suunnitelmat 15.11.2017. Katupäällikkö hyväksyi Markkinapolun suunnitelman 16.3.2018.

 

  1. Gräsanojan kevyen liikenteen sillan rakentaminen. Urakan hinta on 218 000 euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on 275 000 euroa (hinnat alv. 0). Työ valmistuu 30.11.2021 ja urakoitsijana toimii E.M. Pekkinen Oy. Kysymys on saneerauskohteesta.

 

  1. Yläkartanontien keski- ja itäosan sekä Soukantien ja Soukanraitin rakentaminen. Urakan hinta on 5 856 624,50 euroa ja hankkeesta laadittu kustannusarvio on 6 703 225 euroa (hinnat alv. 0). Työ valmistuu 25.11.2022 ja urakoitsijana toimii TerraWise Oy. Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 9.10.2019.

 

2)      Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 20.5.2021, joka koskee valituslupahakemusta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 21.1.2020. KHO hylkäsi valituslupahakemuksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätös koski teknisen lautakunnan päätöstä 17.4.2019 (Kuusisaarentien katusuunnitelman hyväksyminen).

 

3)      merkitsee tiedoksi seuraavat valtuuston toivomukset:

 

Valtuusto 25.1.2021

Kaitaan metrokeskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Valtuusto toivoo, että asemakaava-alueella sijaitseva, rakentamisen alle jäävä metsä säästetään luonnontilaisena niin pitkään, kun se on rakennushankkeiden etenemisen kannalta mahdollista.

Valtuusto toivoo, että liito-oravien latvusyhteyksien toimivuus pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös s-1 ja VL-1 ulkopuolisilla kaava-alueen osilla.

Keilalahdenportti, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Valtuusto toivoo, että Keilalahdenportin asemakaavan välittömässä vaikutuspiirissä sekä myös koko Keilaniemen rakentuvalla alueella kiinnitetään erityistä huomiota jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen ja pyritään parhaalla mahdollisella tavalla noudattamaan tuoreita Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjeita.

 

Valtuusto 15.2.2021

Satakielenrinne, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Valtuusto toivoo, että kaupunki pyrkii edistämään sitä, että hankkeessa varmistetaan riittävä määrä sähköautojen latauspisteitä ja että näissä hyödynnetään sähkön kysyntäjoustoa.

Espoon hulevesiohjelman 2020 hyväksyminen

Valtuusto toivoo, että Espoo huomioi hulevesisuunnittelun yhteydessä kaiken maanalaisen rakennuttamisen tarpeet infra- ja asukaslähtöiseksi.

Valtuusto toivoo, että Espoo koordinoi ja suunnittelee katuhankkeet myös hulevesisuunnitelmat huomioiden ja lisää viestintää asukkaiden suuntaan.

 

Valtuusto 26.4.2021

Esteettömyysohjelman 2017-2020 loppuraportin hyväksyminen

Valtuusto toivoo, että kaupungin toiminnassa esteettömyyden edistämiseksi, huomioitaisiin myös entistä vahvemmin ja laajemmin kaikki esteettömyysasiat, esim. aistikuormituksen kanssa haasteita kokevat neurokirjon lapset, nuoret ja aikuiset, kaikissa kaupungin palveluissa ja toimialoilla.

Valtuusto toivoo, että kaupungin toiminnassa esteettömyyden edistämiseksi huomioitaisiin myös yrittäjät kaikissa kaupungin palveluissa ja toimialoilla.

Valtuustoaloite Karhusaaresta vetovoimainen kohde kulttuurihistorialtaan arvokasta ympäristöä sekä luontoa vaalien ja hyödyntäen

Valtuusto toivoo, että virkistyskäytön lisääntyessä kaupunki ohjaa liikkumista Karhusaaressa esimerkiksi opastein kulumiselle herkkien luontoarvojen turvaamiseksi.

 

 

Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista

Valtuusto toivoo, että kestävän kehityksen budjetointi otetaan mahdollisimman pian osaksi kaupungin talouden suunnittelua ja että sitä kehitetään yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa, riittävä osaaminen varmistaen.

 

Valtuusto 17.5.2021

Valtuustoaloite koirametsän perustamisen selvittämisestä Espooseen

Valtuusto toivoo, että Espoon koira-aitausohjelman päivitykseen sitoutetaan asukkaat ja siinä tarkastellaan koira-aitauksien saavutettavuuden ja koirametsän lisäksi mm. mahdollisuuksia koirien uimarantojen lisäämiseen.

 

Valtuusto 7.6.2021

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksyminen

Valtuusto toivoo, että Kulmakorven alueella otettaisiin paremmin huomioon ja ennaltaehkäistäisiin maa-aineskäsittelystä ympäröivälle seudulle koituvia melu- ja muita haittoja.

Valtuusto toivoo, että Matalajärven valuma-alueelle suunniteltaisiin jatkotyön yhteydessä asianmukainen hulevesien käsittely riittävine viivästysratkaisuineen.

Valtuusto toivoo, että jatkotyössä selvitettäisiin mahdollisuudet toteuttaa Matalajärven läheisyyteen, Natura-alueen ulkopuolelle toteutettavat Natura-arvion edellyttämät riittävät virkistysreitit ennen rakentamisen aloittamista Viiskorvessa ja Matalajärven ympäristössä, jotta arvokas lehto -luontotyyppi ei kuormittuisi.

4)      Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 8.6.2021, joka koskee valituslupahakemusta Markkinaoikeuden päätöksestä 25.9.2020. KHO hylkäsi valituslupahakemuksen. Markkinaoikeuden päätös koski valitusta Espoon kaupungin hankintapäätöksestä, jossa päätettiin Gumbölen kalatien rakentamisurakasta.

 

 

 

 

ätös Tekninen lautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format