Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 13

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5096/02.08.00/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 18.02.2021 § 13

 

 

§ 13

Uppdatering av den allmänna delen av regelboken om servicesedeln för privat småbarnspedagogik

 

Beredning och upplysningar:

Alakoskela Mirva

Mynttinen Miia
Peltonen Anne
Westerlund Mia
Bigos Lucia
Mattila Virpi

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska Rum godkänner uppdateringarna av den allmänna delen av regelboken om servicesedeln för privat småbarnspedagogik enligt bilagan.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse

 

Utbildnings- och dagvårdsnämnden godkände 26.8.2020 § 120 och nämnden Svenska rum 27.8.2020 § 60 regelboken om servicesedeln för privat småbarnspedagogik villkorligt, förutsatt att fullmäktige för budgeten 2021 godkänner ett anslag för ibruktagandet av en servicesedel för privat småbarnspedagogik med start 1.8.2021. Fullmäktige godkände anslaget för år 2021, vilket innebär att servicesedeln tas i bruk enligt planen 1.8.2021 enligt de villkor som fastställs i regelboken.

 

Regelboken bör uppdateras eftersom systemet för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP) samt verksamhetsstyrningssystemet inom småbarnspedagogiken (eVaka) tagits i bruk inom servicesedelsverksamheten. Preciseringar och uppdateringar som gäller regelboken kan göras först nu efter att e-systemen som anknyter till verkställandet av servicesedeln har tagits i bruk. Uppdateringarna försvagar inte tjänsteproducentens eller kundens ställning.

 

Ärendet behandlas med likalydande innehåll i finska utbildnings- och dagvårdsnämnden. Utbildnings- och dagvårdsnämnden har 26.8.2020 § 60 och nämnden Svenska rum 27.8.2020 § 60 befullmäktigat bildningsdirektören att godkänna ändringarna i regelbokens särskilda del. 

 

 

Ändringar som gäller regelbokens allmänna del

 

I regelboken om servicesedeln för privat småbarnspedagogik fastställs att tjänsteproducenter ska ansöka om att bli servicesedelsproducenter med en ansökningsblankett. I och med att systemet för servicesedlar och köpta tjänster (PSOP) tagits i bruk ska tjänsteproducenterna ansöka om att bli servicesedelsproducenter via e-systemet. Det föreslås att den här ändringen uppdateras i regelbokens allmänna del. Dessutom föreslås några preciseringar och stiliseringar i den allmänna delen.

 

I regelbokens allmänna del föreslås följande ändringar, som utmärkts med rött i regelboken:

 

Kapitel 1.2 i regelboken, Sääntökirja

-          Det preciseras att Esbo stad i regelboken vid sidan av godkännandekriterierna enligt lagen om servicesedlar dessutom ställer upp andra villkor som måste följas inom servicesedelsverksamheten.

Kapitel 4 i regelboken Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset

-          Ansökan om att bli servicesedelsproducent ändras så att den sker via e-systemet för servicesedlar.

Kapitel 4.4 i regelboken Palveluntuottajan hyväksynnän peruminen

-          Det sista stycket i kapitlet har stiliserats.

 

Kapitel 5.2 i regelboken Henkilötietojen ja asiakirjojen käsittely

-          Från kapitlet stryks omnämnandet av en bilaga till avtalet, eftersom bilagan till avtalet mellan tjänsteproducenten och kunden inte längre finns i och med att verksamhetsstyrningssystemet inom småbarnspedagogiken (eVaka) tagits i bruk.

 

Kapitel 6 i regelboken Vastuut, vakuutukset ja vahingonkorvaukset

 

-          Esbo stads ansvar uppdateras till att gälla verksamhetsstyrningssystemet inom småbarnspedagogiken (eVaka) i och med att det tagits i bruk.

 

 

Ändringar som gäller regelbokens särskilda del

 

I den bifogade regelboken framkommer också de ändringar som görs i den särskilda delen på beslut av bildningsdirektören.

 

Ändringarna i regelbokens särskilda del anknyter i huvudsak till ibruktagandet av småbarnspedagogikens verksamhetsstyrningssystem (eVaka) inom servicesedelsverksamheten. Dessutom beaktar regelboken kommande ändringar i ekonomiärenden och faktureringsärenden.

 

Ändringarna i regelbokens särskilda del försvagar inte heller tjänsteproducentens eller servicesedelkundens ställning. Verksamhetsstyrningssystemet gör processerna kring servicesedeln och uppdateringen av uppgifter smidigare och förbättrar datasäkerheten och dataskyddet då handlingarna är i digitalt format. Verksamhetsstyrningssystemet eVaka möjliggör ur barnfamiljernas synvinkel också en liknande behandling av ansökningar till de kommunala platserna inom småbarnspedagogik och de platser som söks med servicesedel, eftersom ansökningarna till båda sköts via samma system.

 

 

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format