Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 15

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

1257/12.01.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 18.02.2021 § 15

 

 

§ 15

Fastställande av antal förskoleplatser läsåret 2021-2022

 

Beredning och upplysningar:

Westerlund Mia

Bigos Lucia

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum fastställer det maximala antalet förskoleplatser för läsåret 2021-2022 enligt följande:

Förskola                       Platser
Alberga förskola                 21
Bemböle förskola 14
Finno förskola                    35
Karamalmens förskola       28
Kungsgårds förskola 28
Lagstads förskola 21
Mattbergets förskola 56
Rödskogs förskola 14
Smedsby förskola 21
Storängens förskola 56
Vindängens förskola 42

 

 

Behandling 

Anna Korhonen avlägsnade sig med stöd av förvaltningslagen 28.1 § punkt 3 och 7 på grund av jäv under behandlingen och beslutsfattande.

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

 

Året innan läroplikten uppkommer ska barnen enligt lagen om grundläggande utbildning delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Det är förpliktigande att delta i förskoleundervisningen och barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Den förskoleundervisning som kommunen ordnar är avgiftsfri och omfattningen är 4 timmar per dag.

Nämnden Svenska rum har 19.11.2015 § 89 fastställt principerna för antagning till den svenskspråkiga förskoleundervisningen. I antagningen till förskolan tillämpas samma elevupptagningsområden som inom den grundläggande utbildningen. 

Närförskola anvisas utifrån barnets hemadress, barnet har alltid rätt till en förskoleplats i sin närförskola. Vårdnadshavarna kan dock för sitt barns del anhålla om rätt att gå i en annan förskola än närförskolan. Om det finns lediga platser efter att barnen i förskolans eget elevupptagningsområde har fått plats, kan sökande från andra elevupptagningsområden antas till förskolan. Om det finns fler sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen kontinuitet, orsaker som anknyter till elevens hälsa, syskonprincipen, övriga esbobarn och barn från annan kommun.

Av motiverad anledning, t.ex. om familjer förväntas flytta till förskolans område, är det möjligt att lämna tomma platser vid elevantagningen för att tillgodose det kommande platsbehovet.

Antalet barn på de olika förskolornas elevupptagningsområden varierar från år till år, vilket ställer krav på förskoleverksamhetens lokalanvändning. Antalet förskoleplatser i de olika enheterna ses över årligen för att en pedagogiskt ändamålsenlig verksamhet ska kunna garanteras. Utöver bestämmelser i lagen om småbarnspedagogik om gruppstorlek och personaldimensionering ska grupperna och lokalerna planeras och användas så att syften som föreskrivs för småbarnspedagogik kan uppnås. Även handikappade och barn i behov av stöd för växande och lärande ska tas i beaktande när grupperna bildas.

Vid fastställandet av antalet förskoleplatser ska även elevplatserna i åk 1 liksom övriga årskurser inom den grundläggande utbildningen beaktas, särskilt då förskolan fungerar i samma lokaler med skolan.

Enligt undervisnings- och kulturministeriets rekommendation får det finnas högst 13 barn i en grupp med en lärare och 20 barn om det utöver läraren finns en annan utbildad person med. Om förskoleundervisning ges i ett daghem och om den tid barnet tillbringar på daghemmet överstiger fem timmar, ska personaldimensioneringen under hela verksamhetstiden dvs. även under förskoletiden vara i enlighet med förordningen om småbarnspedagogik (753/2018) 1§ mom. 1 dvs. en vård- och fostringsansvarig personal per åtta barn. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen ordnas i kommunala daghem och de flesta förskolebarn har kompletterande småbarnspedagogik vilket innebär att de flesta förskolebarn tillbringar över 5 timmar på daghemmet. Enligt lagen om småbarnspedagogik får det i en barngrupp samtidigt vara närvarande högst det antal barn som svarar mot tre vård- och fostringsansvarig personal. Detta innebär att den maximala gruppstorleken i förskoleundervisningen enligt lagstiftningen kan vara 24 barn.

Stadsfullmäktige beslöt 2.12.2015 att Esbo inte tillämpar lagstiftningen som gäller personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken som sådan utan relationstalet är en vård- och fostringsansvarig personal per sju barn i enlighet med tidigare lagstiftning dock så att grupper med barn i deldagsvård får ha högst 24 barn. Eftersom de flesta barn som deltar i förskoleundervisningen har behov av kompletterade vård utöver förskoleundervisningen betyder det i praktiken att gruppstorleken inom förskoleundervisningen är 21 barn.

Mot ovanstående bakgrund föreslås att antalet förskoleplatser i en enhet fastställs så att det är delbart med 7 och det maximala antalet barn i en förskolegrupp är således 21 barn. Oberoende vad det fastställda platsantalet i en förskola är, har ett barn alltid rätt till en plats i sin närförskola. Personaldimensioneringen och gruppstrukturen ses över i de fall antalet barn ökar och i mån av möjlighet om barnantalet sjunker.

Om det i förskolegruppen finns barn som har beslut om särskilt stöd eller 11-årig läroplikt, tillämpas bestämmelserna i lagen om småbarnspedagogik som gäller undervisningsgruppens storlek och personaldimensionering och det beaktas vid placering och beslut om förskoleundervisning. I Finno förskola är en del av platserna reserverade för barn i behov av intensifierat eller särskilt stöd i en förminskad eller integrerad förskolegrupp. Således är antalet platser i Finno förskola inte delbart med sju.

Mot denna bakgrund föreslås att nämnden Svenska rum fastställer det maximala antalet platser i de olika förskolorna enligt följande:

Förskola  Platser

Alberga förskola 21

Bemböle förskola 14

Finno förskola  35

Karamalmens förskola 28

Kungsgårds förskola 28

Lagstads förskola 21

Mattbergets förskola 56

Rödskogs förskola 14

Smedsby förskola 21

Storängens förskola 56

Vindängens förskola 42

 

 

Ledaren inom småbarnspedagogik i respektive förskola ansvarar för en ändamålsenlig gruppindelning av förskolebarnen.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format