Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 53

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6747/02.02.02/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 53

 

 

§ 53

Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 1 per 30.4.2021 för nämnden Svenska rum

 

Beredning och upplysningar:

Penttinen Jukka

Hagman Katja L
Stolt-Haglund Ida
Latva-Äijö Annika

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

 

Behandling 

Ordförande understödd av Gästrin, Kivilaakso-Wellmann och Krogius gjorde följande tilläggsförslag:

 

"Nämnden Svenska rum föreslår dessutom för fullmäktige att budgetramen för år 2021 för Svenska rums del kan överskridas enligt följande:

 

* de av Svenska bildningstjänster ansökta och av staten redan beviljade corona-stöd som flyttats till 2021 allokeras till fullo till budgeten för Svenska rum. Med detta ökar intäktssidan 350 000 euro och utgiftssidan 350 000 euro.

 

* de corona-stöd som Svenska bildningstjänster ansöker om i enlighet med regeringens tredje tilläggsbudgetproposition för 2021 och kan användas under år 2021 allokeras även de till fullo till budgeten för Svenska rum. De exakta siffrorna för dessa tilläggsintäkter och utgifter blir klara först efter att ansökningarna är behandlade och beviljade men enligt fullmäktiges beslut 7.6.2021 är den uppskattade summan minst 300 000 euro enligt vilken Svenska bildningstjänster kan planera höstens resurser."

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hans tilläggsförslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkänt tilläggsförslaget.

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

1
antecknade för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 30.4.2021.

2
föreslog dessutom för fullmäktige att budgetramen för år 2021 för Svenska rums del kan överskridas enligt följande:

- de av Svenska bildningstjänster ansökta och av staten redan beviljade corona-stöd som flyttats till 2021 allokeras till fullo till budgeten för Svenska rum. Med detta ökar intäktssidan 350 000 euro och utgiftssidan 350 000 euro.

- de corona-stöd som Svenska bildningstjänster ansöker om i enlighet med regeringens tredje tilläggsbudgetproposition för 2021 och kan användas under år 2021 allokeras även de till fullo till budgeten för Svenska rum. De exakta siffrorna för dessa tilläggsintäkter och utgifter blir klara först efter att ansökningarna är behandlade och beviljade men enligt fullmäktiges beslut 7.6.2021 är den uppskattade summan minst 300 000 euro enligt vilken Svenska bildningstjänster kan planera höstens resurser.

 

 

Redogörelse Stadens ledningsgrupp behandlar månatligen verksamhetens och ekonomins uppgifter. Månadsrapporten behandlas i stadsstyrelsen månatligen med undantag för de månader då delårsrapport uppgörs. Månadsrapporten inkluderar viktig information om utvecklingen i verksamhetsmiljön, prognos och analys av driftsbudgeten och investeringarna, avvikelser från budgeten samt orsaker och åtgärdsförslag till dessa.

 

Till stadsstyrelsen, fullmäktige och nämnderna uppgörs för april, juli och oktober en mer omfattande delårsrapport. Delårsrapporten inbegriper en mer omfattande analys av resultatmålen och ekonomin. Delårsrapporten inbegriper en uppskattning av den totala användningen av anslagen och av inkomsterna under hela året samt en analys av de viktigaste funktioner som inverkar på ekonomin och resultatmålen. På basis av delårsrapporten för oktober förs avvikelser i målen, budgetanslagen och inkomsterna vidare för behandling till fullmäktige.

 

Ett hållbart Esbo-programmet rapporteras kvartalsvis till stadens ledningsgrupp och halvårsvis till fullmäktige. Programmets första rapportering första året inkluderar en uppskattning av hur åtgärdernas produktivitets-(€)mål uppnås och hur åtgärderna framskrider och förverkligas under år 2021.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format