Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021/Paragraf 91

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6336/11.01.01/2020

 

 

 

Fullmäktige 21.06.2021 § 91

 

 

§ 91

Motion om Esbos deklaration om klimatkrisen (Bordlagt 7.6.2021)

 

Beredning och upplysningar:

Rönkkönen Sanna

Laitala Pasi

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Tiina Elos och Sirpa Hertells samt 18 andra ledamöters motion 19.10.2020 om Esbos deklaration om klimatkrisen och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

Tiina Elo föreslog understödd av Hertell att ärendet återremitteras med följande motiveringar:

 

"Ärendet återremitteras för ny beredning så att Esbo stad ansluter sig till den internationella deklarationen om nödläge angående klimatet och kommunicerar på så sätt med invånare och samarbetspartner om hur brådskande och betydelsefullt klimatarbetet är."

 

Ordföranden konstaterade att det hade lämnats ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla förslaget om återremiss.

 

Efter avslutad diskussion om återremiss konstaterade ordföranden att det krävs omröstning.

 

Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget om återremiss röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej".

 

Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning.

 

Vid omröstningen förkastade fullmäktige förslaget om återremiss med 21 röster mot 48 och 5 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter.

 

Tiina Elo lämnade understödd av Hyrkkö m.fl. följande förslag till hemställan:

 

"Fullmäktige hemställer att staden aktivt kommunicerar med invånare och samarbetspartner om att tillräckliga klimatåtgärder är brådskande och nödvändiga för att bekämpa klimatkrisen."

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt.

 

Ordföranden frågade om Tiina Elos förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att det krävs omröstning.

 

Ordföranden föreslog att de som understöder Tiina Elos förslag röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

 

Vid omröstningen godkände fullmäktige Tiina Elos förslag med 56 röster mot 6 och 11 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Dessutom godkändes följande hemställan:

"Fullmäktige hemställer att staden aktivt kommunicerar med invånare och samarbetspartner om att tillräckliga klimatåtgärder är brådskande och nödvändiga för att bekämpa klimatkrisen."

 

 

Redogörelse Motion

 

Tiina Elo och Sirpa Hertell som första undertecknare samt 18 andra ledamöter lämnade 19.10.2020 en motion om Esbos deklaration om klimatkrisen. I motionen föreslås att Esbo stad utlyser krisläge angående klimatet.

 

Svar

 

Esbo identifierar sitt ansvar som en aktiv aktör i kampen mot klimatförändringen. Klimatförändringen är en av våra största globala kriser. Städernas roll som både producenter av växthusgaser och främjare av dämpnings- och anpassningsåtgärder ökar i takt med att befolkningen koncentreras till städerna.

 

I stället för en deklaration om klimatkrisen är det viktigt att Esbo föregår med gott exempel för andra och genom sina handlingar visar att staden är en föregångare i kampen mot klimatförändringen tillsammans med företag och forskningsinstitut. De viktigaste utvecklingsområdena är fortfarande lösningar som hänför sig till produktion av ren energi, energieffektivitet, rena drivkrafter i trafiken samt kollektivtrafik. Esbo har tagit initiativ till lösningar med arbetsmaskiner och byggande med låga utsläpp. Staden har en central roll i att stadslösningar som utvecklats tillsammans kan utnyttjas globalt och att Esbo är en större påverkare i det internationella klimatarbetet än sin storlek och har en betydande effekt på handavtrycket. Genom sin egen aktiva verksamhet vill staden också inspirera sina invånare och partner att lösa klimatutmaningen.

 

Esbo säkerställer i sin egen verksamhet att stadens klimatmål nås inom utsatt tid och att besluten och åtgärderna är i linje med målen för klimatneutralitet. Stadsstyrelsen behandlade 27.4.2021 i sin aftonskola Esbos klimatarbete och dess framtid som en del av stadens strategiarbete. I stadsstyrelsens diskussion betonades Esbos roll i utvecklandet av klimatarbetets genomslagskraft och i samarbetet med partner.

 

Världens ledande organisation för miljörapportering CDP (Carbon Disclosure Project) har utnämnt Esbo till en av de städer som förtjänstfullt har fortsatt att bekämpa klimatförändringen trots coronasituationen. Esbo kom med på A-listan över världens ledande klimatstäder år 2020. I fjol listades på global nivå 88 städer i den högsta klassen.

 

Esbo har förbundit sig att uppnå klimatneutralitet före 2030. Detta innebär att utsläppen minskas med minst 80 procent jämfört med 1990 års nivå och att den resterande delen kompenseras. Esbo minskar sina utsläpp med 60 åtgärder som identifierats i verksamhetsplanen för hållbar energi och klimat (SECAP), som lyder under stadsdirektörernas klimatavtal. Staden kartlägger aktivt nya åtgärder genom vilka målet om klimatneutralitet kan nås. Det rapporteras regelbundet till fullmäktige hur klimatåtgärderna framskrider. Staden kommer att utveckla sätt med hjälp av vilka det är lätt att följa hur klimatåtgärderna framskrider och hur utsläppsmålet nås och stärka sitt klimatarbete genom att utarbeta en klimatvägkarta som en del av Berättelsen om Esbo.

 

Utsläppsfri produktion av fjärrvärme i Esbo är den viktigaste åtgärden för att uppnå målet om klimatneutralitet. Fortum och Esbo stad har förbundit sig till en klimatneutral produktion av fjärrvärme under 2020-talet och att slopa stenkol under 2025. Målet med samarbetet Espoo Clean Heat är att utveckla och ta i bruk smarta och utsläppsfria energilösningar för invånare och sammanslutningar i Esbo.

 

En digital plattform och mycket snabba nätförbindelser samt utvecklingssamarbete öppnar enorma möjligheter för nya lösningar. Esbo har som mål att vara en föregångare när det gäller smarta och rena stadslösningar. Till exempel är målet att Kera ska bli ett på global nivå unikt föregångarområde och referensobjekt som stöder sig på lösningar inom kretsloppsekonomi. I området främjas en smidig vardag genom rena lösningar som utnyttjar digitaliseringen.

 

Spårtrafiken i Esbo utvecklas för närvarande kraftigt. Detta gör det möjligt att effektivisera trafiksystemet och att utveckla de trafiktjänster som stöder sig på kollektivtrafiken. Förändringen mot en eldriven trafik har framskridit. Antalet elbussar i trafiken har ökat, och det finns redan 270 offentliga laddningsstationer och snabbladdningsstationer för elbilar i Esbo. Elbilarnas andel av alla bilar ökar i Esbo och andelen är större än i resten av landet. För att målet om ett klimatneutralt Esbo 2030 ska nås måste man i fortsättningen satsa allt mer på åtgärder inom trafiken. Åtgärderna ska inriktas dels på att öka andelen fotgängartrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och nya trafiktjänster, dels på att avstå från fossila bränslen.

För att målet om klimatneutralitet ska nås måste också invånarnas frivilliga handlingar och delaktighet utvecklas och stödas.

 

Utsläppen per invånare i Esbo minskar kontinuerligt. I slutet av maj publicerar Helsingforsregionens miljötjänster utsläppsdata per stad och invånare för år 2020. Utsläppen i Esbo kommer att minska betydligt, eftersom en mindre stenkolsenhet i Finno togs ur bruk sommaren 2020 och en större enhet inte alls togs i drift i slutet av året.

 

Stadsstyrelsen konstaterar att Esbo inte har någon nödsituation i fråga om sina egna klimatåtgärder. I stället för en deklaration föregår Esbo med gott exempel för andra och visar genom beslut och konkreta åtgärder att staden är en föregångare i kampen mot klimatförändringen så att Esbo är klimatneutralt 2030.

 

 

Beslutshistoria

 

Fullmäktige 07.06.2021 § 82

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Tiina Elos och Sirpa Hertells samt 18 andra ledamöters motion 19.10.2020 om Esbos deklaration om klimatkrisen och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.

 

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 24.5.2021 § 180

 

Förslag  Stadsdirektör Mäkelä Jukka

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Tiina Elos och Sirpa Hertells samt 18 andra ledamöters motion 19.10.2020 om Esbos deklaration om klimatkrisen och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Partanen lämnade understödd av Ahlfors m.fl. följande förslag till tillägg:

 

Stadsstyrelsen beslutar att Esbo ansluter sig till den internationella deklarationen om klimatkris och kommunicerar utåt om deklarationen. Utöver deklarationen föregår Esbo med gott exempel för andra och visar genom åtgärder att staden är en föregångare i kampen mot klimatförändringen så att Esbo är klimatneutralt 2030.

 

Vuornos lämnade understödd av Guzenina m.fl. följande förslag till tillägg till redogörelsen:

 

Stadsstyrelsen konstaterar att Esbo inte har någon nödsituation med sina egna klimatåtgärder. I stället för en deklaration föregår Esbo med gott exempel för andra och visar genom beslut och konkreta åtgärder att staden är en föregångare i kampen mot klimatförändringen så att Esbo är klimatneutralt 2030.

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det lämnats ett från föredragningen avvikande, understött förslag, vilket föranleder omröstning.

 

Ordföranden föreslog att Partanens och Vuornos förslag först ställs mot varandra och därefter det vinnande förslaget mot föredragandens förslag.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Vuornos förslag med 9 röster mot 5 och 1 blankröster. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Vuornos förslag till tillägg i redogörelsen med 9 röster mot 3 och 3 blankröster. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Beslut

Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Tiina Elos och Sirpa Hertells samt 18 andra ledamöters motion 19.10.2020 om Esbos deklaration om klimatkrisen och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 1.3.2021 § 59

 

Beslutsförslag  Stadsdirektör Mäkelä Jukka

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Tiina Elos och 19 andra ledamöters motion 19.10.2020 om Esbos deklaration om klimatkrisen och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Vuornos föreslog understödd av Elo att ärendet remitteras för ny beredning så att Esbo inte gör någon deklaration utan föregår med gott exempel för andra och visar genom sina gärningar att staden är en föregångare när det gäller att bekämpa klimatförändringen. I svaren på motionen är det bra att räkna upp gärningar med hjälp av vilka Esbo är klimatneutralt 2030.

 

Partanen understödd av Kauste föreslog att ärendet remitteras för ny beredning så att Esbo ansluter sig till den internationella deklarationen om krisläge angående klimatförändringen.

 

Guzenina föreslog understödd av Aaltonen att ärendet återremitteras för att man i svaret på motionen ska kunna beakta informationen från och diskussionen vid klimataftonskolan.

 

Efter att diskussionen om återremiss avslutats konstaterade ordföranden att remissförslag lämnats in, vilket föranledde omröstning.

 

Ordföranden föreslog att Vuornos och Partanens remissförslag ställs mot varandra och därefter det vinnande förslaget mot Guzeninas remissförslag. Därefter röstar man om återremiss.

 

Stadsstyrelsen godkände ordförandes röstningsordning.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Vuornos förslag med 8 röster mot 5 och 2 blankröster. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen med 7 röster mot 7 då en röstade blankt och ordförandens röst avgjorde hade godkänt Vuornos förslag. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Vuornos remissförslag med 8 röster mot 5 och 2 blankröster. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Beslut Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen remitterade motionen för ny beredning så att Esbo inte gör någon deklaration utan föregår med gott exempel för andra och visar genom sina gärningar att staden är en föregångare när det gäller att bekämpa klimatförändringen. I svaren på motionen är det bra att räkna upp gärningar med hjälp av vilka Esbo är klimatneutralt 2030.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format