Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021/Paragraf 92

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


1674/01.02.01/2021

 

 

 

Fullmäktige 21.06.2021 § 92

 

 

§ 92

Motion om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner (Bordlagt 7.6.2021)

 

Beredning och upplysningar:

Rönkkönen Sanna

Laitala Pasi

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

Partanen lämnade understödd av Tiina Elo följande förslag till hemställan: 8.1

 

"Fullmäktige hemställer att staden utreder möjligheten att ta i bruk lämpliga metoder för kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor."

 

Partanen lämnade understödd av Tiina Elo följande förslag till hemställan: 8.2

 

"Fullmäktige hemställer att kompensationen av stadens klimatutsläpp ska vara additionell, det vill säga sådan att åtgärden inte skulle utföras utan kompensationsstöd."

 

Efter avslutad diskussion sammanfattade ordföranden de förslag som hade lämnats under diskussionen och konstaterade att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt.

 

Därefter behandlades förslagen till hemställningar.

 

Ordföranden frågade om Partanens förslag 8.1 kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att det krävs omröstning.

 

 

Ordföranden föreslog att de som understöder Partanens förslag röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

 

Vid omröstningen godkände fullmäktige Partanens förslag 8.1 med rösterna 48 mot 17 och 7 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

 

Ordföranden frågade om Partanens förslag 8.2 kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att det krävs omröstning.

 

 

Ordföranden föreslog att de som understöder Partanens förslag röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

 

Vid omröstningen godkände fullmäktige Partanens förslag 8.2 med 46 röster mot 18 och 7 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Dessutom godkändes följande hemställningar 8.1 och 8.2.

"Fullmäktige hemställer att staden utreder möjligheten att ta i bruk lämpliga metoder för kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor."

"Fullmäktige hemställer att kompensationen av stadens klimatutsläpp ska vara additionell, det vill säga sådan att åtgärden inte skulle utföras utan kompensationsstöd."

 

 

Redogörelse Motion

 

Henna Partanen och 25 andra ledamöter lämnade 21.1.2019 en motion om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner.

I motionen föreslås att koldioxidutsläppen vid flygresor som stadens anställda och förtroendevalda gör ska kompenseras som en del av reseutgifterna för representationsresor, tjänsteresor och exkursioner. Dessutom föreslås det att man som grund för beslutet jämför olika sätt att göra utsläppskompensation. Bland dem väljs ett lämpligt alternativ för Esbo som globalt sett minskar koldioxidutsläppen additionellt jämfört med stadens normala klimatverksamhet.

 

Svar

 

Esbo har i enlighet med sin strategi förbundit sig att vara klimatneutral under detta årtionde. Med tanke på klimatet bör flygresor undvikas. Esbo tar bekämpningen av klimatförändringen på allvar och säkerställer i sin verksamhet att stadens åtgärder är i linje med målen för klimatneutralitet.

 

Esbo stad samarbetar internationellt bland annat kring hållbar utveckling och olika projekt samt i övrigt genom att delta i internationella evenemang. Ett fungerande internationellt samarbete förutsätter också resande. Under coronapandemin görs inga flygresor i samband med representationsresor, tjänsteresor och exkursioner.

 

Coronapandemin har lett till att praxis för digitala möten utvecklats, tagits i bruk och blivit en omfattande del av vardagen. Vi behöver i fortsättningen bedöma behovet av flygresor mer kritiskt än tidigare. Utsläppsminskningar är mer värdefulla än kompensation, eftersom kompensation alltid är förknippad med osäkerhet.

 

För att det ska vara fråga om kompensation måste det leda till utsläppsminskning som är verklig, mätbar, permanent och additionell. Det betyder att det inte skulle ha skett utsläppsminskning utan kompensationsprojektet och att projektet inte skulle ha genomförts utan den betalda kompensationen. Det är komplicerat att försäkra sig om en verklig utsläppsminskning.

 

Det har förekommit oklarhet kring frivilliga utsläppskompensationer också med tanke på lagen om penninginsamlingar. På grund av tolkningen av lagstiftningen är många tjänster för utsläppskompensation inte tillgängliga just nu. Lagen håller som bäst på att ändras så att tjänster för frivillig utsläppskompensation skulle lämnas utanför tillämpningsområdet för lagen om penninginsamlingar. Miljöministeriet har också inlett utredningar om reglering av frivillig utsläppskompensation för att man bland annat ska kunna försäkra sig om att verksamheten är tillförlitlig. Esbo stad gör upp riktlinjer för utsläppskompensationerna efter att lagstiftningen blivit klar.

 

Staden vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och strävar efter att vara en föregångare i klimatarbetet. Esbo stad bedriver projektverksamhet som syftar till att nå klimatmålen och som samtidigt främjar privat affärsverksamhet och därmed också förbättrar sysselsättningen. I bästa fall hittar man som ett resultat av samarbetet lösningar som kan tas i bruk också inom andra områden.

 

Kolsänkorna i Esbo är för närvarande så stora att de skulle kunna kompensera växthusgasutsläppen 2030. En förutsättning är att man lyckas få utsläppen att sjunka med 80 procent jämfört med 1990 års nivå. Detta framgår av en gemensam utredning av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och kommunerna i huvudstadsregionen som publicerades i februari 2021. Denna utredning om kolsänkor och kolreservoarer i huvudstadsregionen kan också användas som grund för en granskning av kompensation för flygresor.

 

I sin aftonskola om hållbar utveckling och klimatarbete 27.4.2021 diskuterade stadsstyrelsen målen för klimatarbetet. Esbo betraktades fortfarande som en stark föregångare. I klimatåtgärderna vill man se en liknande riktning som hos andra aktörer. Diskussionen om kompensation i anknytning till kolsänkor ska gärna föras med hela Nyland för att uppnå gemensamma ståndpunkter. Denna diskussion bereds som bäst av Nylands klimatsamarbetsgrupp. Genom mångsidigt beredningsarbete, utveckling av lagstiftningen och olika utredningar stöds utarbetandet av riktlinjer för kompensationerna.

 

 

Beslutshistoria

 

Fullmäktige 07.06.2021 § 83

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling 

Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.

 

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 24.5.2021 § 181

 

Beslutsförslag  Stadsdirektör Mäkelä Jukka

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Partanen lämnade understödd av Kauste följande tilläggsförslag:

 

 Stadsstyrelsen uppmanar staden att ta i bruk lämpliga metoder för kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor, om lagen om penninginsamlingar revideras så att det blir möjligt att använda kompensationer.

 

Stadsstyrelsen förutsätter att kompensationen av stadens klimatutsläpp ska vara additionell, det vill säga den ska inte ske utan kompensationsåtgärder.

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det lämnats ett från föredragningen avvikande, understött förslag, vilket föranleder omröstning.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade förkastat Partanens förslag med 12 röster mot 3. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes.

 

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 1.3.2021 § 60

 

Beslutsförslag  Stadsdirektör Mäkelä Jukka

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Partanen lämnade understödd av Kauste följande tilläggsförslag:

 

 1. Stadsstyrelsen uppmanar staden att ta i bruk lämpliga metoder för kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor, om lagen om penninginsamlingar revideras så att det blir möjligt att använda kompensationer.

2. Kompensationen av stadens klimatutsläpp ska vara additionell, det vill säga den ska inte ske utan kompensationsåtgärder.

 

Guzenina föreslog understödd av Jalonen att ärendet remitteras till behandling efter klimataftonskolan.

 

Partanen föreslog understödd av Kauste att ärendet remitteras för ny beredning så att det i svaret tydligt antecknas att lämpliga metoder för kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor tas i bruk i staden i det skede då lagen om penninginsamlingar revideras så att det blir möjligt att använda kompensationer. Kompensationen av stadens klimatutsläpp ska vara additionell, det vill säga den ska inte ske utan kompensationsåtgärder.

 

Efter att diskussionen om återremiss avslutats konstaterade ordföranden att remissförslag lämnats in, vilket föranleder omröstning.

 

Ordföranden föreslog att mötet först röstar mellan Partanens och Guzeninas förslag till återremiss och sedan om återremiss.

 

Stadsstyrelsen godkände ordförandes röstningsordning.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Guzeninas förslag till återremiss med 10 röster mot 3 och 2 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Guzeninas förslag till återremiss med 10 röster mot 4 och 1 blank. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Beslut

Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen återremitterade motionen till behandling efter klimataftonskolan.

Partanen reserverade sig mot beslutet.

 

Fullmäktige 20.5.2019 § 76

 

Förslag  Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Vice ordföranden i fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin föreslog understödd av fullmäktiges ordförande Kasvi att:

 

"Ärendet remitteras för ny beredning så, att sättet att kompensera koldioxidutsläpp vid stadens flygresor bedöms i samband med behandlingen och uppföljningen av en klimatvägkarta (SECAP) som kommer till behandling i stadsstyrelsen."

 

Efter att diskussionen om återremiss hade avslutats frågade ordföranden om ärendet enhälligt kan remitteras för ny beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om återremiss, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Beslut  Fullmäktige:

 

Ärendet remitterades enhälligt för ny beredning så, att sättet att kompensera koldioxidutsläpp vid stadens flygresor bedöms i samband med behandlingen och uppföljningen av en klimatvägkarta (SECAP) som kommer till behandling i stadsstyrelsen.

 

Fullmäktige 29.4.2019 § 64

 

Förslag  Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Partanen föreslog understödd av fullmäktiges ordförande Kasvi att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Beslut  Fullmäktige:

 

Ärendet bordlades enhälligt.

 

Stadsstyrelsen 1.4.2019 § 117

 

Förslag  Tekniska direktören Olli Isotalo

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Elo lämnade understödd av Kauste följande tilläggsförslag: "Stadsstyrelsen uppmanar beredarna att utifrån svaret inleda en beredning för att välja den metod som passar Esbo bäst för att kompensera koldioxidutsläpp vid stadens flygresor."

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att eftersom det hade lämnats ett understött ändringsförslag som rönt motstånd och som därmed inte kunnat godkännas enhälligt, måste mötet rösta.

 

Vid omröstningen förkastades Elos förslag med 9 röster mot 4 och 2 blanka. Röstningsresultat bifogas till protokollet.

 

Beslut  Stadsstyrelsen:

Föredragandens förslag godkändes.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format