Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021/Paragraf 93

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8482/00.01.01/2021

 

 

 

Fullmäktige 21.06.2021 § 93

 

 

§ 93

Ändring av VII delen i förvaltningsstadgan

 

Beredning och upplysningar:

Kammonen Riitta-Liisa

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige ändrar VII delen Stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda, i förvaltningsstadgan enligt följande:

1
de förtroendevaldas arvoden höjs med 7,58 procent så att arvodena avrundas till närmast högre fem euro,

2
6 § 2 mom. i stadgan om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda ändras enligt följande:

När stadsstyrelsens ordförande sköter sitt uppdrag på heltid är lönen 5 500 euro per månad. När stadsstyrelsens ordförande sköter uppdraget på deltid är lönen 2 900 euro per månad och för stadsstyrelsens vice ordförande 2 400 euro per månad.

3
ändringarna träder i kraft 1.8.2021.

 

 

Behandling 

 

Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att behandlingsordningen ändras så att detta ärende behandlas genast efter valet av protokolljusterare.  Eftersom ingen motsatte sig ordförandens förslag, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.

 

Ahlfors lämnade understödd av Uotila följande förslag till ändring:

 

"Fullmäktige föreslår att de i VII delen Stadga om arvode och reseersättningar till förtroendevalda i förvaltningsstadgan nämnda 1 arvodena till de förtroendevalda förblir oförändrade. 2 lönerna till stadsstyrelsens ordförande och vice ordförande enligt 6 § 2 mom. i VII delen Stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda förblir oförändrade.

  Motivering: Med hänsyn till att programmet En ekonomiskt hållbar stad har godkänts och besparingarna i stor utsträckning riktar sig till de olika sektorerna, är det ohållbart att de förtroendevaldas arvoden och löner samtidigt höjs."

 

Kähärä lämnade understödd av Holma följande förslag till ändring:

 

"Arvodena till förtroendevalda höjs inte i enlighet med beslutspunkt 1. Motivering: Esbo är den mest skuldsatta kommunen i Finland och på hösten godkändes programmet En ekonomiskt hållbar stad, där man sparar på mycket viktigare saker än de förtroendevaldas arvoden."

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att eftersom det hade lämnats understödda ändringsförslag som inte kan godkännas enhälligt, måste mötet rösta.

 

Ordföranden konstaterade vidare och föreslog att Ahlfors förslag innehållsmässigt är ett förslag till totalt förkastande, så enligt 27 § 1 mom. 1 punkten i kapitlet om fullmäktige i förvaltningsstadgan:

 

"Omröstningen ska först gälla de två förslag som mest avviker från det förslag som ligger till grund för behandlingen. Det segrande förslaget ska ställas mot det återstående förslag som mest avviker från det till grund för behandlingen liggande förslaget, varefter det fortsätts på detta sätt tills ett slutligt motförslag erhållits till det förslag som ligger till grund för behandlingen. Om ett förslag innebär att det förslag som ligger till grund för behandlingen i sin helhet förkastas, ska det dock som sista förslag ställas mot det som segrat bland de övriga förslagen;".

 

 

Därför föreslog ordföranden att man först måste rösta mellan Kähäräs förslag till partiellt förkastande och stadsstyrelsens förslag och till sist mellan det förslag som vinner den omröstningen och Ahlfors förslag till totalt förkastande.

 

Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning.

 

Omröstning om Kähäräs förslag:

 

Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Kähäräs förslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

 

Vid omröstningen godkände fullmäktige stadsstyrelsens förslag med 61 röster mot 6 och 4 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

 

Omröstning mellan stadsstyrelsens förslag som vunnit den föregående omröstningen och Ahlfors förslag till totalt förkastande:

 

Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Ahlfors förslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag.

 

Vid omröstningen godkände fullmäktige stadsstyrelsens förslag med 60 röster mot 6 och 4 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes.

 

 

Redogörelse Platsfördelningskommittén har vid sitt möte 28.4.2021 beslutat rekommendera att arvodet till förtroendevalda höjs med 7,58 procent så att mötesarvodet till en fullmäktigeledamot är 355 euro efter höjningen. Övriga arvoden höjs i motsvarande grad och avrundas till fem euros noggrannhet. Höjningarna räknas som tjänsteuppdrag och införs i stadgan om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda efter fullmäktiges beslut.

 

Dessutom har platsfördelningskommittén vid sitt möte 27.5.2021 beslutat rekommendera att arvodet till stadsstyrelsens ordförande höjs till 2 900 euro på deltid och 5 500 euro på heltid och arvodet till vice ordförandena till 2 400 euro.

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 14.6.2021 § 213

 

 

Förslag  Stadsdirektör Mäkelä Jukka

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar VII delen Stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda, i förvaltningsstadgan enligt följande:

1
de förtroendevaldas arvoden höjs med 7,58 procent så att arvodena avrundas till närmast högre fem euro,

2
6 § 2 mom. i stadgan om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda ändras enligt följande:

När stadsstyrelsens ordförande sköter sitt uppdrag på heltid är lönen 5 500 euro per månad. När stadsstyrelsens ordförande sköter uppdraget på deltid är lönen 2 900 euro per månad och för stadsstyrelsens vice ordförande 2 400 euro per månad.

3
ändringarna träder i kraft 1.8.2021.

 

Behandling  Ahlfors föreslog följande ändring:

 

"Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar VII delen Stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda, i förvaltningsstadgan enligt följande:

1 de förtroendevaldas arvodes förblir oförändrade.

2 stadsstyrelsens ordförandes och vice ordförandes löner enligt 6 § 2 mom. i stadgan om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda förblir oförändrade."

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Ahlfors förslag hade förfallit i brist på understöd.

 

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format