Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 18.01.2021/Paragraf 28

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6522/12.03.05/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 28

 

 

§ 28

Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 hyväksyminen (Pöydälle 11.1.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Espoon kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 ohjeellisena noudatettavaksi.

 

 

Käsittely Puheenjohtaja teki seuraavan palautusehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättää palauttaa Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman valmisteltavaksi siten, että ohjelmaan tehdään valtuuston päättämän määrärahatason perusteella välttämättömät priorisoinnit huomioiden luontoarvot mahdollisimman hyvin. Samalla arvioidaan esille nousseet yleisohjeita koskevat huolet luontoarvojen huomioon ottamisesta ja latupohjan leveydestä pääreiteillä ja lyhyillä yhteysladuilla sekä valtuuston talousarvion 2021 pöytäkirjamerkintä ("Kotiseudun ulkoilupolut määrärahoista karsitaan ensisijaisesti keskuspuiston uusista reittipohjista luontoarvojen kannalta merkittävissä kohteissa."). Priorisoinnissa ja muissa tarkistuksissa painotetaan saavutettavan reitistön toimivuutta ja otetaan huomioon ainakin seuraavat mahdolliset tarkistukset: arvioidaan Keskuspuisto Saarniraivion kohde, arvioidaan Hepokorven Datakeskuksen ratkaisun avulla tulevan uuden yhteyden kanssa yhteystarve ja/tai yhteysmuoto kohteessa Tollinmäki-Bemböle, kokonaan poistoa arvioidaan luontoarvojen vuoksi Riilahden ja Glimsinjoen kohteita, ja mahdollisuuksien mukaan aikaistetaan Lippajärven, Pitkäjärven ja Soukansalmen rantapolkuja/reittejä suunnitellen ja toteuttaen ne tapauskohtaisesti luontoarvoja vaalien. Jatkovalmistelussa kuullaan erityisesti liikuntalautakuntaa ja ympäristölautakuntaa. Arviointien perusteella tarkistettava ohjelma tuodaan kaupunginhallituksen ohjeellisena hyväksyttäväksi.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus päätti palauttaa Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman valmisteltavaksi siten, että ohjelmaan tehdään valtuuston päättämän määrärahatason perusteella välttämättömät priorisoinnit huomioiden luontoarvot mahdollisimman hyvin. Samalla arvioidaan esille nousseet yleisohjeita koskevat huolet luontoarvojen huomioon ottamisesta ja latupohjan leveydestä pääreiteillä ja lyhyillä yhteysladuilla sekä valtuuston talousarvion 2021 pöytäkirjamerkintä ("Kotiseudun ulkoilupolut määrärahoista karsitaan ensisijaisesti keskuspuiston uusista reittipohjista luontoarvojen kannalta merkittävissä kohteissa."). Priorisoinnissa ja muissa tarkistuksissa painotetaan saavutettavan reitistön toimivuutta ja otetaan huomioon ainakin seuraavat mahdolliset tarkistukset: arvioidaan Keskuspuisto Saarniraivion kohde, arvioidaan Hepokorven Datakeskuksen ratkaisun avulla tulevan uuden yhteyden kanssa yhteystarve ja/tai yhteysmuoto kohteessa Tollinmäki-Bemböle, kokonaan poistoa arvioidaan luontoarvojen vuoksi Riilahden ja Glimsinjoen kohteita, ja mahdollisuuksien mukaan aikaistetaan Lippajärven, Pitkäjärven ja Soukansalmen rantapolkuja/reittejä suunnitellen ja toteuttaen ne tapauskohtaisesti luontoarvoja vaalien. Jatkovalmistelussa kuullaan erityisesti liikuntalautakuntaa ja ympäristölautakuntaa. Arviointien perusteella tarkistettava ohjelma tuodaan kaupunginhallituksen ohjeellisena hyväksyttäväksi.

 

 

Selostus Espoon Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma 2021-2030

 

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on tehnyt viheralueohjelman osaohjelmana Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 eli ulkoilureittien yleissuunnitelman päivityksen.

 

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan 22.4.2020 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelun aikana kuullaan asukkaita asettamalla ohjelma uudelleen nähtäville. Ohjelma on ollut julkisesti nähtävillä 24.6. - 15.8. 2020. Nähtävillä olon aikana ohjelmaluonnoksesta saatiin 31 palautetta. Kooste palautteista ja yksittäiset palautteet ovat asian liitteenä.

 

Ulkoilureittien yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.5.2008. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetään päivitetyt ulkoilureittien yhteystarpeet, määritellään nykytilan analyysiin ja uusiin yhteystarpeisiin perustuvat ulkoilureittien pääväylät ja esitetään tavoitteellinen rakentamisjärjestys ja pitkän aikavälin rakentamisohjelma uusille ulkoilureittiyhteyksille.

 

Ulkoilureitti on pääosin rakentamattomassa ympäristössä kulkeva reitti, joka on yleensä kivituhkapintainen ja se voi olla talvella latuna, kunnossapidetty, molempia tai ei kumpaakaan. Osa ulkoilureiteistä on valaistu. Ulkoilureitit ovat käyttäjää ja käyttötuntia kohden laskettuna Espoon edullisimpia rakennettuja liikuntapaikkoja ja niiden käyttö on mahdollista tasapuolisesti kaikille väestöryhmille. Ulkoilureittiverkoston suunnitelmallisella laajentamisella tavoitellaan niiden mahdollisimman laajaa ja helppoa saavutettavuutta mahdollisimman monelle espoolaiselle ilman autolla tapahtuvaa siirtymistä.

 

Kotiseudun ulkoilupolut ohjelmassa esitetty ohjeellinen rakentamisjärjestys perustuu priorisointipisteytykseen, jossa priorisointitekijöinä käytettiin rakennettavan osan sijoittumista osaksi muita reitistöjä, maanomistus- ja kaavoitustilannetta, asukkaiden läheisyyttä sekä saavutettavuutta. Lisäksi priorisointipisteisiin vaikutti keväällä 2019 toteutetussa avoimessa asukaskyselyssä esitetyt toiveet sekä vuosien 2008-2018 aikana saadut kuntalaispalautteet ja -aloitteet. Tavoitteellinen rakentamisjärjestys on määritelty priorisointipisteiden perusteella siten, että yhdellä kerralla pyritään rakentamaan yhden tai muutamaan alueen reittejä kokonaisuutena.

 

Ulkoilureittien rakentamiseen on varattu talousarviossa 0,3 milj. euroa / vuosi koko suunnitelmakaudelle 2020-30. Varausta on pienennetty Valtuuston neuvottelutuloksessa kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen nähden 0,2 milj. eurolla / vuosi. Ulkoilureittien rakentamisen toteutuneet kustannukset vv. 2013-2019 ovat olleet noin 5,5 milj. euroa eli noin 0,8 milj. euroa/vuosi.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 19

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Espoon kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 09.12.2020 § 111

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta esittää Espoon kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format